Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych

 


 W skład Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych wchodzą:

 • Instytut Nauk Prawnych;
 • Instytut Nauk Społecznych;
 • Studium Edukacji Językowej.

Do podstawowych zadań Instytutów należy:

 • realizacja strategii Uczelni i Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych;
 • usługa dydaktyczna;
 • realizacja przyjętych przez Uczelnię kierunków działalności naukowej i badawczej;
 • rozwój naukowy kadry;
 • współpraca naukowa z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami kształcącymi funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • współpraca z ośrodkami oraz szkołami służb kształcących funkcjonariuszy podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi podległymi MSWiA;
 • wykonywanie prac eksperckich (zaplecze analityczno-doradcze MSWiA, Komendy Głównej Policji oraz  jednostek Policji).

Do podstawowych zadań Studium Edukacji Językowej należy:

 • realizacja strategii Uczelni i Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych;
 • usługa dydaktyczna;
 • pomoc w wykonywaniu tłumaczeń obcojęzycznych na potrzeby WSPol;
 • udział w komisjach, sprawdzających znajomość języków obcych;
 • współpraca z jednostkami i komórkami administracji Uczelni;
 • wykonywanie czynności, wynikających z zadań WSPol jako jednostki Policji.

 

Instytut Nauk Prawnych realizuje treści w zakresie:

 • prawoznawstwa;
 • prawa konstytucyjnego;
 • prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego;
 • prawa karnego karego skarbowego;
 • prawa karnego wykonawczego;
 • prawa policyjnego;
 • prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego;
 • materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • kryminologii;
 • prawa cywilnego materialnego i prawa gospodarczego;
 • prawa międzynarodowego publicznego i ochrony praw człowieka;
 • integracji europejskiej;
 • prawa Unii Europejskiej;
 • prawa pracy.

 

Instytut Nauk Społecznych realizuje treści w zakresie:

 • organizacji i zarządzania;
 • logistyki;
 • zarządzania jakością;
 • etyki zawodowej;
 • historii policji;
 • socjologii;
 • pedagogiki;
 • resocjalizacji;
 • psychologii;
 • logiki;
 • negocjacji policyjnych;
 • techniki negocjacji i mediacji;
 • etykiety i protokołu dyplomatycznego;
 • komunikacji społecznej;
 • ekonomii;
 • filozofii.

 

Studium Edukacji Językowej realizuje treści w zakresie:

 • języka angielskiego;
 • języka francuskiego;
 • języka niemieckiego;
 • języka rosyjskiego;
 • języka polskiego jako języka obcego.