Ogłoszenia


Na indywidualnych kontach w Wirtualnej Uczelni, w zakładce
Ankiety znajduje się anonimowa ankieta, którą należy wypełnić.
Wypełnienie ankiety może przyczynić się do poprawy warunków kształcenia i doskonalenia standardów edukacji!

Dziękujemy za współpracę.

Dziekanat WPNS WSPol.

Informacje dla studentów kontynuujących naukę w WSPol

 

Termin składania wniosków:  od 07 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

Student kontynuujący naukę w WSPol składa wniosek w formie elektronicznej pod adresem: wu.wspol.edu.pl

Student, który złożył wniosek zostaje powiadomiony o przyznaniu bądź nie przyznaniu miejsca w DS poprzez wiadomość email wysłaną na podany w złożonym wniosku adres email do dnia 25 czerwca 2018 r.

Potwierdzeniem zamiaru zakwaterowania w domu studenckim przez osobę, która otrzymała w nim miejsce jest wniesienie zaliczki, na poczet opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim w miesiącu październiku w wysokości 310 zł w terminie do 21 sierpnia 2018 r.

na konto bankowe o numerze: 40 2030 0045 1110 0000 0421 6460

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE UCZELNI pod linkiem https://www.wspol.edu.pl/g/studenci/wazne-informacje
UTWORZONA JEST ZAKŁADKA DEDYKOWANA DO STUDENTÓW.
ZAMIESZCZONE SĄ TAM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE STUDIAMI I KWESTIAMI ORGANIZACYJNYMI.

 

RAMOWY HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018