Studia II stopnia

kierunek: KRYMINOLOGIA

 

O przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się:

  • osoba która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny;
  • osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny uzyskany za granicą może się ubiegać o przyjęcie na studia. Zasady i tryb nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą określają przepisy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  • o przyjęcie na studia może się również ubiegać osoba, która uzyskała potwierdzenie efektów uczenia się. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, z uwzględnieniem art. 170 g ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, określa Senat WSPol.

O przyjęcie na studia może ubiegać się:

  1. osoba cywilna;
  2. funkcjonariusz Policji oraz funkcjonariusz innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol;
  3. pracownik Policji oraz pracownik innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol.

Forma zjazdów:

  1. studia stacjonarne - funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz funkcjonariusze i pracownicy innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych ze skierowaniem - zjazdy tygodniowe od poniedziałku do piątku (ok. 7 zjazdów w semestrze);
  2. studia niestacjonarne – osoby cywilne - zjazdy weekendowe.

Czas trwania nauki:

  1. 2 lata, tj. cztery semestry.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 

 

INFORMACJE DOT. REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

opublikowano na stronie

https://www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kryminologia-studia-i-stopnia