Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działając na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzje o przyznaniu Wydziałowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 

Kandydat ubiegający się o wszczęcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol w Szczytnie składa następujące dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego lub odpowiednio wniosek o wszczęcie wspólnego przewodu doktorskiego, zgodnie z porozumieniem zawartym z jednostką organizacyjną, z którą przewód doktorski będzie przeprowadzany;

2. Oryginał albo poświadczoną przez Kierownika Dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol lub notarialnie kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.) lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm);

3. Koncepcja rozprawy doktorskiej;

4. Curriculum vitae;

5. Wykaz prac naukowych kandydata oraz innych, w tym popularyzujących naukę (wykaz powinien obejmować wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych wymienioną w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm,) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego jak wyżej, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego);

6. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie; 

7. Nośnik CD wraz z wersją elektroniczną koncepcji rozprawy doktorskiej oraz CV i wykazem dorobku, o którym mowa w pkt 5;

8. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego przez wskazany we wniosku podmiot;

9. Oświadczenie kandydata na promotora/drugiego promotora;

10. Oświadczenie kandydata na promotora pomocniczego/kopromotora;

 

WZORY  następujących dokumentów, to jest:

 

1. Wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego lub odpowiednio wniosku o wszczęcie wspólnego przewodu doktorskiego;

2. Koncepcji rozprawy doktorskiej;

3. Curriculum vitae;

4. Wykazu prac naukowych kandydata oraz innych, w tym popularyzujących naukę (wykazu dorobku);

5. Oświadczenia o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego przez wskazany we wniosku podmiot;

6. Oświadczenia kandydata na promotora/drugiego promotora;

7. Oświadczenia kandydata na promotora pomocniczego/kopromotora;

 

DOSTĘPNE W DOKUMENTACH DO POBRANIA W PROCEDURZE PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM W Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol – dotyczy kandydatów, którym są wszczynane przewody doktorskie po dniu 30 września 2016 r.

 

Akty prawne regulujące procedurę uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego (według nowych przepisów)

- Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586)

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842)

 

Sekretarz Rady Wydziału

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

mgr Karolina Ślubowska

tel. (89) 621 57 21

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania: