Uwaga - w związku z ograniczoną działalnością Uczelni, w tym roku akademickim, wniosek o stypendium (w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami) należy przesłać pocztą na adres:

Komisja Stypendialna

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 111

12-100 Szczytno

Wnioski przesyłamy pomiędzy 1 (nie wcześniej), a 21 października 2020 r.

W razie pytań, proszę o kontakt: Bogusława Bałdyga, 47 733 5529 w godz. 9:00-15:00

 


 

OBOWIĄZUJĄCE ZARZĄDZENIA (do pobrania/kolor niebieski):

Zarządzenie nr 111/2020 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 10.08.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta WSPol w Szczytnie do ubiegania się o stypendium socjalne (treść zarządzenia)

Zarządzenie nr 133/2019 Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 26.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (treść zarządzenia)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW - uwaga, trwają prace nad regulaminem, który będzie obowiązywał od 1 października 2020 r.

 

dokumenty dot. przyznania stypendium socjalne:

wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1)

wykaz zaświadczeń lub oświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne (załącznik nr 2)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dokument wypełniają wszystkie osoby pełnoletnie wymienione we wniosku oraz rodzice w imieniu niepełnoletnich dzieci (załącznik nr 12)

oświadczanie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (załącznik nr 14)

załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik nr 3)

oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym (załącznik nr 4)

oświadczenie studenta lub członka jego rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki (załącznik nr 5)

oświadczenie o niezarejestrowaniu się jako osoby bezrobotnej we właściwym urzędzie pracy przez członka rodziny studenta lub studenta studiów niestacjonarnych w dniu składnia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 6)

oświadczenie o zmianie okoliczności mającej wpływ na przyznane stypendium socjalne (załącznik nr 7)

 

dokumenty dot. przyznania stypendium komendanta-rektora

wniosek o przyznanie stypendium komendanta-rektora (załącznik nr 8)

szczegółowe zasady przyznawania stypendium komendanta-rektora/punktacja (załącznik nr 10)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 12)

Uwaga - zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym" - w naszej Uczelni przyznaje się świadczenie dla 8% studentów na danym kierunku.

 

dokumenty dot. przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 9)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 12)

 

dokumenty dot. przyznania zapomogi

wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 11)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 12)

 

pozostałe dokumenty

uchwała ws. wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji (załącznik nr 13)

 

****************************************

Wysokość dochodu z 1 hektara przeliczeniowego w 2019 r. wyniósł 3244 zł

źródło:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2019-roku,278,7.html

 

****************************************

 

INFORMACJE POMOCNICZE

 

Dokumenty, które dotychczas obowiązywały i nadal obowiązują to:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2019 r. (wszystkie osoby pełnoletnie, w tym te, które nie osiągnęły dochód - wtedy zaświadczenie będzie wykazywało dochód "zerowy"):

Ważne: każdy rodzic (nawet, gdy razem się rozliczali) dostarcza zaświadczenie dla siebie indywidualnie. Zgodnie z ustawą dokument ma dostarczyć każda osoba wchodząca w skład rodziny, czyli dwoje rodziców=dwa zaświadczenia.

2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach zdrowotnych w 2019 r. (dot. osób pracujących w 2019 r., i którzy nadal są zatrudnieni).

 

Jeśli rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego:

1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych - jeśli udział w gospodarstwie jest procentowy, winno to być wyraźnie zaznaczone w zaświadczeniu.

Ważne: każdy rodzic (nawet, gdy posiadają jedno gospodarstwo) dostarcza zaświadczenie dla siebie indywidualnie. Zgodnie z ustawą dokument ma dostarczyć każda osoba wchodząca w składa rodziny, czyli dwoje rodziców=dwa zaświadczenia.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach zdrowotnych w 2019 r.

 

Jeśli rodzina prowadzi działalność gospodarczą w formie ryczałtu lub karty podatkowej (tzw. własna firma):

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku.

2. Oświadczenie (pisemne) o faktycznym dochodzie z prowadzonej działalności - wzór będzie dołączony do Regulaminu(...).

 

Jeśli członek rodziny otrzymuje alimenty albo uzyskuje inny dochód opodatkowany:

1. Dokument potwierdzający dochód nieopodatkowany, np.: wyrok sądu o zasądzonych alimentach, kserokopia umowy najmu itp.

2. Oświadczenie (pisemne) o faktycznym dochodzie nieopodatkowanym - wzór będzie dołączony do Regulaminu(...).

 

Inne:

1. wyrok rozwodu np. rodziców;

2. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół, uczelni rodzeństwa lub dzieci studenta;

3. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej.

4. inne zaświadczenia, które potwierdzą dochód.

 

****************************************

NOWOŚĆ

Zaświadczenie z Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta - dotyczy osób, u których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (kwota obowiązuje w tym roku i jest wyliczana na podstawie kwot określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Uwaga - samo zaświadczenie nie wystarczy, w jego treści musi być potwierdzone, że MOPS/GOSP zna sytuację dochodową i materialną rodziny - w innym przypadku nastąpi odmowa przyznania świadczenia.

Sugerujemy, już dziś złożyć wniosek do MOPS/GOPS o sprawdzenie sytuacji dochodowej i materialnej!!! wzór wniosku do pobrania images/Wniosek-do-orodka-pomocy-spoecznej-2019.pdf

 

****************************************

 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów, stypendia wypłacane są najpóźniej do 10 każdego miesiąca. Obecnie nie ma zagrożenia, co do wypłaty świadczeń.

 

****************************************

Treść w ustawie dot. świadczeń od art. 86 do art. 97

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

 

 

****************************************

Autor tekstu: Bogusława Bałdyga

Sekretarz Komisji Stypendialnej