Zasady publikacji i recenzowania prac w Przeglądzie Policyjnym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zasady publikacji prac w „Przeglądzie Policyjnym”


1.   W „Przeglądzie Policyjnym” mogą być publikowane studia, artykuły, materiały i dokumenty, omówienia, komunikaty, recenzje, glosy do orzeczeń sądowych (dotyczących praktyki policyjnej), teksty ilustrujące stanowisko rzecznika praw obywatelskich wobec spraw, z jakimi zwracają się policjanci oraz noty bibliograficzne.
2. Materiały do publikacji winny być składane za pośrednictwem systemu ICI Publishers Panel – https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS
3. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty dotąd niepublikowane:
– w języku angielskim od autorów anglojęzycznych,
– w języku polskim i angielskim od autorów polskojęzycznych.
4. Objętość studium nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków), artykułu — 20 stron, omówień, materiałów i dokumentów — 10 stron, recenzji, sprawozdań i glos — 3 stron maszynopisu, natomiast not bibliograficznych — 2 stron maszynopisu.
5. Do materiałów powinny być dołączone streszczenia (od 200 do 250 wyrazów), słowa kluczowe (5–10 słów) w j. polskim i angielskim, tytuł artykułu w j. angielskim, bibliografia.
6. Przypisy powinny być zamieszczone u dołu stron, na których występują ich odnośniki (odsyłacze). Odrębna bibliografia powinna być zamieszczona na końcu tekstu.
7. Literatura powoływana w przypisach i w bibliografii powinna być podana w następujący sposób:
a) w opisie książek — inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, tom, część, miejsce i rok wydania, np.: K. Juszka, Wersja kryminalistyczna, Kraków 1997, s. 84–88;
b) w opisie artykułów — inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer zeszytu, np.: E. Bieńkowska, Nowe spojrzenie na ofiarę, „Gazeta Sądowa” 1996, nr 8–9, s. 11–12.
7. Artykuły publikowane w „Przeglądzie Policyjnym” są recenzowane.
8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, łącznie ze zmianą tytułu opracowania.
9. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i publikuje nieodpłatnie, po złożeniu przez Autora pisemnego oświadczenia zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej wydawnictwa
10. Autorzy dołączają do tekstu informacje o sobie: stopień (lub tytuł) naukowy (tytuł zawodowy), dorobek naukowy, afiliacja, numer ORCID.

Zasady recenzowania publikacji w „Przeglądzie Policyjnym”

1.   Wstępnej oceny złożonych do publikacji tekstów dokonuje Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Policyjnego”.
2.   Publikacje spełniające podstawowe wymogi redakcyjne — formalne i językowe — zgodnie z przyjętymi zasadami przygotowania publikacji naukowych poddawane są opiniowaniu przez jednego recenzenta.
3.   Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami tekstów zgłoszonych do publikacji. Za konflikt interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorami:
a)   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
b)   relacje podległości zawodowej.
4.   Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5.   W sytuacji, gdy ocena jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian i poprawek, autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego uwzględnienia sugerowanych poprawek.
6.   Recenzja przede wszystkim ma na celu określenie naukowej i merytorycznej wartości tekstu, jego oryginalności i wkładu w rozwój dyscypliny naukowej. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia do druku bądź odrzucenia tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne w oparciu o opinię recenzentów.
7.  Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
8.  W ostatnim numerze „Przeglądu Policyjnego” danego roku (również na stronie internetowej) redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących w danym roku.


Ghostwriting

1.   Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
2.   Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
3.   Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
4.   Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 

© 2020 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de