S.Hoc

S.Hoc

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

STANISŁAW HOC
Uniwersytet Opolski


O POTRZEBIE NOWELIZACJI ART. 5 UST. 1 PKT 2B
USTAWY O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO ORAZ AGENCJI WYWIADU


Brak precyzyjnego określenia katalogu przestępstw w art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o ABW oraz AW [1] należy ocenić krytycznie. W związku z powyższym np. w 2007 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne próbowało obejść swoje ustawowe kompetencje, wykraczając poza katalog przestępstw i stosując kontrolę operacyjną, którą następnie legalizowano poprzez ABW. Przykładowo w sprawie tzw. przecieku (ujawnienie tajemnicy państwowej) o akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa zastosowano kontrolę operacyjną na wniosek CBA (sprawa o korupcję). Następnie CBA przekazało ABW uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej informacje, gdyż dotyczyły one m.in. wyższych funkcjonariuszy publicznych (Janusza K., Konrada K.), z uzasadnieniem, że chodzi o sprawy zawiązane z bezpieczeństwem państwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w odróżnieniu od pozostałych ośmiu służb uprawnionych do stosowania kontroli operacyjnej, nie ma ograniczeń jeśli chodzi o katalog przestępstw, w przypadku których może stosować kontrolę operacyjną. Powinien to być katalog zamknięty. Sądy legalizowały podsłuchy pochodzące z kontroli operacyjnej, uznając, że są one zdobytymi zgodnie z prawem dowodami w sprawie. Dopiero Sąd Okręgowy w Warszawie 14 listopada 2007 r. uznał, że jest to niedopuszczalne, gdyż fałszywych zeznań czy utrudniania śledztwa nie ma w katalogu przestępstw, w przypadku których ABW może stosować kontrolę operacyjną i wytknął prokuraturze próbę obejścia prawa przez zbyt szeroką interpretację ustawy o ABW oraz AW [2].
Należy więc ocenić pozytywnie fakt, iż powyższy problem znalazł się w polu zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie prawne inicjujące postępowanie przed TK (o sygnaturze akt P 79/08) dotyczyło tego, czy:
1) przepis art. 27 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy z 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW w zakresie, w jakim nie formułuje taksatywnego i konkretnego katalogu przestępstw, jest zgodny z art. 2, art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
2) przepis art. 27 ust. 15 ustawy z 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW w zakresie, w jakim reguluje obowiązek przekazania materiałów uzyskanych w toku czynności operacyjnych, niezależnie od:
—zakresu kompetencji przyznanych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ustawie o ABW oraz AW,
—przestrzegania rygorów warunkujących stosowanie środków techniki operacyjnej, co umożliwia wykorzystanie materiałów niejawnych dotyczących przestępstw innych niż wskazane w postanowieniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy bądź/i przestępstw popełnionych przez inne osoby niż wskazane w postanowieniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 45 ust. 1, art. 49, art. 51 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
3) przepis art. 27 ust. 11a ustawy z 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW w zakresie, w jakim nie przewiduje kontroli instancyjnej postanowień sądu w przedmiocie zarządzania kontroli operacyjnej wydanych na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy i możliwości zaskarżenia postanowień sądu przez strony postępowania karnego, jest zgodny z art. 2, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 176 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 Więcej w numerze...


 

1 Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, DzU z 2010 r., nr 23, poz. 154 z późn. zm.
2 S. Hoc, Karnoprawna ochrona informacji, Opole 2009, s. 185.

© 2021 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de