Herb Polski  Policja

Koordynator Zespołu ds. prawnych

kom. Marcin Kresiński


tel. MSWiA: 733 53 94

tel. miejski: (89) 621 53 94

 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Prawnych należy w szczególności:

 1. sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 2. niesienie pomocy prawnej kierownictwu Uczelni poprzez:
  1. wydawanie opinii prawnych i prowadzenie doradztwa prawnego,
  2. oddziaływanie środkami prawnymi na skuteczną ochronę interesów Uczelni,
  3. pełnienie zastępstwa prawnego komendanta-rektora przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi w zakresie posiadanych pełnomocnictw;
 3. prowadzenie analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z realizacją zadań Uczelni, udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Uczelni w związku z realizacją ich zadań;
 4. uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe Uczelni;
 5. inicjowanie i dokonywanie oceny skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen na potrzeby komendanta-rektora;
 6. inicjowanie zmian oraz dokonywanie oceny prawnej wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracji Uczelni w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;
 7. badanie zasadności prawnej zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwiania;
 8. ocena prawidłowości dokonywanych w Uczelni czynności prawnych;
 9. prowadzenie skorowidza przepisów prawnych wydanych w Uczelni oraz w zależności od występowania kategorii spraw prowadzenie rejestru spraw z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego, rejestru ugód pozasądowych, rejestru wydanych opinii.
 10. Koordynację pomocy prawnej w Uczelni powierza się zgodnie z przepisami dotyczącymi radców prawnych.