wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownik
Sylwia Święcińska

 call  tel. 47 733 51 62

ikona fax  fax: 47 733 58 00  

 e-mail  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zadań Sekcji Wydatków Osobowych należy w szczególności:

 • terminowe naliczanie wynagrodzeń osobowych, uposażeń policjantów, wynagrodzeń bezosobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz stosunku służbowego;
 • sporządzanie i dekretowanie list płac zgodnie z obowiązującym w Uczelni Zakładowym Planem Kont;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz kontrola formalno-rachunkowa sporządzanych list płac, rachunków zlecenia i o dzieło oraz świadczeń pracowniczych;
 • opracowywanie okresowych analiz z wykorzystanych środków na wynagrodzeniach, uposażeniach, świadczeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń;
 • ustalanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, raportów RMUA, deklaracji do PFRON i ZUS;
 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od należności pieniężnych i świadczeń rzeczowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy;
 • sporządzanie okresowych, rocznych i jednostkowych sprawozdań finansowych dotyczących wydatków i kosztów osobowych oraz pochodnych;
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodu pracowników Uczelni;
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
 • przygotowywanie i przekazywanie do komórki administracji właściwej do spraw księgowości zleceń przelewów dotyczących wydatków osobowych;
 • opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni i jego korekt w części dotyczącej wydatków osobowych i pochodnych;
 • obsługa programu dotyczącego ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych „Płatnik”;
 • rozliczanie wynagrodzeń i innych należności do celów emerytalno-rentowych;
 • prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej kwestora;
 • archiwizacja dokumentów dotyczących wydatków osobowych i bezosobowych;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Sekcji Wydatków Osobowych.