Herb Polski  Policja

Kierownik

podkom. Małgorzata Januszkiewicz


tel. MSWiA : 733 51 62

tel. miejski : (89) 621 51 62

fax : (89) 621 58 00  

 

Do zadań Sekcji Wydatków Osobowych należy w szczególności:

 1. terminowe naliczanie wynagrodzeń osobowych, uposażeń policjantów, wynagrodzeń bezosobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz stosunku służbowego;
 2. sporządzanie i dekretowanie list płac zgodnie z obowiązującym w Uczelni Zakładowym Planem Kont;
 3. sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz kontrola formalnorachunkowa sporządzanych list płac, rachunków zlecenia i o dzieło oraz świadczeń pracowniczych;
 4. opracowywanie okresowych analiz z wykorzystanych środków na wynagrodzeniach, uposażeniach, świadczeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń;
 5. ustalanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 6. sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, raportów RMUA, deklaracji do PFRON i ZUS;
 7. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od należności pieniężnych i świadczeń rzeczowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy;
 8. sporządzanie okresowych, rocznych i jednostkowych sprawozdań finansowych dotyczących wydatków i kosztów osobowych oraz pochodnych;
 9. wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodu pracowników Uczelni;
 10. prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
 11. przygotowywanie i przekazywanie do komórki administracji właściwej do spraw księgowości zleceń przelewów dotyczących wydatków osobowych;
 12. opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni i jego korekt w części dotyczącej wydatków osobowych i pochodnych;
 13. obsługa programu „Płatnik”;
 14. rozliczanie wynagrodzeń i innych należności do celów emerytalno-rentowych;
 15. prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej kwestora.