Herb Polski  Policja

Kierownik

Izabela Pszczółkowska


tel. MSWiA : 733 51 62

tel. miejski : (89) 621 51 62

fax : (89) 621 58 00  

 

Do zadań Sekcji Księgowości należy w szczególności:

 1. prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji w zakresie księgowości finansowej oraz rozliczanie kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Zasadami (polityką) rachunkowości” Uczelni;
 2. planowanie, sprawozdawczość i analizy wykonania budżetu oraz sporządzanie kalkulacji kosztów realizowanych zadań;
 3. prowadzenie ewidencji głównej środków trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczenie ich amortyzacji i umorzenia;
 4. ewidencjonowanie i rozliczanie inwestycji;
 5. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży;
 6. obsługa kasowa i bankowa Uczelni oraz realizacja czeków;
 7. kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym;
 8. rozliczanie delegacji służbowych oraz kosztów przejazdu policjantów;
 9. ewidencja szkód;
 10. sporządzanie deklaracji CIT oraz VAT do urzędu skarbowego;
 11. ewidencja zaliczek i ich rozliczanie;
 12. prowadzenie obsługi finansowej funduszy specjalnych (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Policyjnych, Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów);
 13. prowadzenie windykacji należności od kontrahentów, a w przypadku braku wpłat przekazywanie do radcy prawnego;
 14. prowadzenie ewidencji i rozliczanie wpłat studentów za świadczone usługi edukacyjne w porozumieniu z komórką administracji właściwą w sprawach organizacji studiów;
 15. prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.