wyszukiwarka

Herb Polski

Kwestor
Henryk Banat 

call tel. 47 733 51 62

e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Do zakresu czynności kwestora należy w szczególności: 

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  • organizowaniu sporządzania, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób, zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, i sporządzaniu sprawozdawczości finansowej;
  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej w sposób, umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
  • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników;
 • opracowywanie, w uzgodnieniu z komórkami administracji Uczelni odpowiedzialnymi za dysponowanie określonymi środkami finansowymi oraz kanclerzem, projektu planu rzeczowofinansowego oraz sporządzanie jego korekt;
 • przedkładanie do zaopiniowania przez Kolegium Uczelni planu rzeczowo-finansowego oraz przedkładanie do zatwierdzenia przez Kolegium Uczelni sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • opracowywanie wspólnie z przewodniczącym Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej czteroletniego planu inwentaryzacji;
 • opracowywanie informacji, kalkulacji, raportów i analiz finansowych na użytek wewnętrzny;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem rzeczowo-finansowym;
  • wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  • akceptowanie zewnętrznych dowodów księgowych;
 • 8) informowanie komendanta-rektora o ujawnionych nieprawidłowościach;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Uczelni dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności „Zasad (Polityki) rachunkowości”, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji kasowej;
 • wnioskowanie o określenie trybu wykonywania prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej;
 • współpraca w zakresie spraw finansowych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Policji i jednostkami organizacyjnymi Policji, a także innymi podmiotami;
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych;