Herb Polski  Policja

Audytor wewnętrzny - Józef Górski


tel. MSWiA: 733 53 55

tel. miejski: (89) 621 53 55

Do zakresu czynności na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) przygotowywanie rocznego planu audytu w porozumieniu z komendantem-rektorem;
2) konsultowanie z komendantem-rektorem zasad, programów i działań audytora wewnętrznego;
3) opracowywanie i aktualizowanie programów i list weryfikacyjnych zadań audytowych przez:

a) ustalanie harmonogramu prac audytu;
b) wypracowanie i rekomendowanie wdrożeń dotyczących form, systemów i procedur realizacji obowiązków i osiągania celów audytu;

4) wykonywanie audytu wewnętrznego;
5) zapewnienie utrzymania wysokich standardów audytu wewnętrznego i jakości wykonywania zadań przez:

a) ustalanie programów i harmonogramów poszczególnych zadań audytowych;
b) wdrażanie zasad i ustanawianie procedur dotyczących zakresów przeprowadzanych audytów;
c) weryfikacja projektów sprawozdań z przeprowadzonych audytów w powiązaniu z dokumentacją roboczą w celu zagwarantowania pełnej i kompletnej sprawozdawczości sporządzonej w profesjonalny sposób;

6) przedstawianie komendantowi-rektorowi sprawozdań z przeprowadzonych audytów;
7) współdziałanie z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Szkoły;
8) sprawdzanie następstw audytu celem zapewnienia odpowiednich i terminowych działań naprawczych;
9) propagowanie problematyki audytu wewnętrznego w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szkoły.