Herb Polski  Policja

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

Nr tel. (89) 621 5214

Nr tel. MSWiA 733 52 14

Nr faksu (89) 621 5483

Nr faksu MSWiA 733 5483

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Działu

 mł. insp. Monika Katarzyna Dzimińska-Mosio

Nr tel. (89) 621 52 14

Nr tel. MSWiA 733 52 14

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Tajna

 Nr tel. (89) 621 51 31

 Nr tel. MSWiA 733 51 31

 

Do zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli należy:

1) prowadzenie postępowań sprawdzających wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w stosunku do policjantów i pracowników cywilnych Uczelni;

2) prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

3) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Uczelni;

4) udostępnianie oraz ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi;

5) ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;

6) stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych;

7) koordynowanie, opracowywanie, aktualizowanie i doskonalenie systemu alarmowania Uczelni;

8) przygotowywanie dokumentacji planistycznej komendanta-rektora do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych w państwie;

9) realizacja w ramach doskonalenia lokalnego szkoleń dla kadry pracowników Uczelni z zakresu przygotowań obronnych w Policji oraz wybranych problemów obronności państwa;

10) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Uczelni;

11) koordynowanie całości przygotowań obronnych w Uczelni oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi innych jednostek Policji i podmiotami pozapolicyjnymi właściwymi w sprawach przygotowań obronnych;

12) nadzorowanie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych oraz kontrolowanie przestrzegania dyscypliny formalnej;

13) przygotowanie rocznego planu kontroli finansowo-gospodarczej z uwzględnieniem zleconych kontroli w innym zakresie oraz sprawozdania z jego wykonania;

14) prowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli i poleceniami komendanta-rektora z zastosowaniem odpowiedniego trybu i rodzaju;

15) dokonywanie oceny procesów finansowo-gospodarczych oraz w innym zakresie zleconym przez komendanta-rektora;

16) prowadzenie czynności kontrolno-instruktażowych oraz czynności sprawdzających;

17) dokonywanie oceny sprawności funkcjonowania systemów organizacyjno-gospodarczych Uczelni;

18) badanie efektów zrealizowanych przedsięwzięć ekonomiczno-finansowych;

19) informowanie komendanta-rektora o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych;

20) nadzorowanie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku Uczelni i proponowanie sposobu ich likwidacji;

21) udział w opracowywaniu planu inwentaryzacji w porozumieniu z kwestorem oraz przewodniczącym Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej;

22) współuczestniczenie w pracach inwentaryzacyjnych zgodnie z planem inwentaryzacji;

23) dokonywanie oceny przydatności inwentaryzowanych składników oraz stanu ich zabezpieczenia;

24) ustalenie, w ramach komisji inwentaryzowanych, zapasów zbędnych, nadmiernych i niepełnowartościowych;

25) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu kontroli instytucjonalnej.