Herb Polski

Nr tel. 47 733 5214

Nr tel. MSWiA 733 52 14

Nr faksu 47 733 5483

Nr faksu MSWiA 733 5483

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p.o. Kierownik Działu

 nadkom. Andrzej Kamiński

Nr tel. 47 733 52 14

Nr tel. MSWiA 733 52 14

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Tajna

 Nr tel. 47 733 51 31

 Nr tel. MSWiA 733 51 31


Do zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w stosunku do policjantów, pracowników cywilnych oraz kandydatów do pracy w Uczelni;
 • prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Uczelni;
 • udostępnianie oraz ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi;
 • ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 • stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych;
 • rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom;
 • koordynowanie, opracowywanie, aktualizowanie i doskonalenie systemu alarmowania Uczelni;
 • przygotowywanie dokumentacji planistycznej komendanta-rektora do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych w państwie;
 • realizacja w ramach doskonalenia lokalnego szkoleń z zakresu przygotowań obronnych w Policji oraz wybranych problemów obronności państwa dla kadry i pracowników Uczelni;
 • prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Uczelni;
 • koordynowanie całości przygotowań obronnych w Uczelni oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi innych jednostek Policji i podmiotami pozapolicyjnymi właściwymi w sprawach przygotowań obronnych;
 • nadzorowanie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych oraz kontrolowanie przestrzegania dyscypliny formalnej;
 • przygotowanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • prowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli i poleceniami komendanta-rektora z zastosowaniem odpowiedniego trybu i rodzaju;
 • informowanie komendanta-rektora o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych;
 • nadzorowanie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku Uczelni i proponowanie sposobu ich likwidacji;
 • współuczestniczenie w pracach inwentaryzacyjnych zgodnie z planem inwentaryzacji;
 • dokonywanie oceny przydatności inwentaryzowanych składników oraz stanu ich zabezpieczenia;
 • ustalenie, w ramach komisji, inwentaryzowanych zapasów zbędnych, nadmiernych i niepełnowartościowych;
 • obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich niebędących funkcjonariuszami Policji;
 • opracowywanie aktów prawnych komendanta-rektora oraz uchwał Senatu i Kolegium Uczelni z zakresu zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli;
 • gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie zasobów archiwalnych Uczelni, w tym brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.