Herb Polski 

 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną). 

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

 

Struktura organizacyjna

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. Na czele uczelni stoi Komendant-Rektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, a także bezpośrednio nadzoruje pracę komórek administracyjnych takich jak, m. in.: Rektorat, Dział Kadr, Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, Zespół do spraw Prawnych. Zastępca Komendanta-Prorektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Instytutem Kształcenia Kadr, Zakładem Edukacji Językowej, Zakładem Wychowania Fizycznego, Działem Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego,  a także Działem Dowodzenia. Natomiast sprawami finansowymi Uczelni zajmuje się Kanclerz.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w strukturze organizacyjnej posiada Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, kierowany przez Dziekana. 

 

 

Kampus

Teren, na której mieszczą się obiekty WSPol to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim akademiki, hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe, pływalnia, siłownia).

Wyższa Szkoła Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m. in.:

 • aula im. Władysława Stasiaka
 • aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego,
 • aula im. ks. Prałata Zbigniewa J. Peszkowskiego,
 • Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych,
 • Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, zwalczania cyberprzestępczości,
 • sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
 • Centrum Symulacji WSPol. (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

 

Ponadto Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dysponuje:

 • kompleksem strzelnic, w tym strzelnicę do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
 • krytą pływalnia,
 • bazą hotelowo-noclegową mogącą pomieścić blisko 1500 osób,
 • stołówką (560 miejsc),
 • Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym Wałpusz z domkami letniskowymi oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, a także wypożyczalnią sprzętu wodno-rekreacyjnego.

 

Uczelnia dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - blisko 220 tys. woluminów, 190 tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i 20 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 72 stanowisk komputerowych. Szkoła posiada własne wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są dwa kwartalniki „Przegląd Policyjny” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”, a także „Internal Security”, w którym publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym oraz znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Edukacja

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma wieloletnie doświadczenia w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz wysokiej klasy oficerów. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych (np. prawa karnego, kryminologii, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego), nauk humanistycznych i społecznych (m.in. psychologii, socjologii, etyki zawodowej, języka obcego) oraz przedmiotów zawodowych (taktyka służby prewencji, taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego). Słuchacze przechodzą również szkolenia z zakresu taktyk i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. W swojej ofercie uczelnia ma blisko 100 różnego rodzaju kursów.

Wyższa Szkoła Policji jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele uczelni wyższych z Polski i zagranicy. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy i funkcjonariusze innych formacji mundurowych, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju i które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

W lipcu 2017 r. miała miejsce inauguracja I letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa realizowanej przy współpracy z MSWiA.

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Logo Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie", pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne" i „Kryminologia", a także „Informatyka” o specjalności informatyka w bezpieczeństwie na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz studia podyplomowe. W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostaną studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

 

W skład wydziału wchodzą:

– Instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
– Instytut Nauk Prawnych, którego kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna prowadzi zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych. Programy studiów i wachlarz specjalności jest dostosowany do zainteresowań naukowych i zawodowych osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Pracownicy Instytutu uczestniczą w kształceniu studentów, zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. kryminologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno uznani profesorowie, doktorzy jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej. Kadra Instytutu bierze udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz programie CEPOL i programie Erasmus+. Pracownicy Instytutu Nauk Prawnych są autorami i współautorami licznych opracowań monograficznych, artykułów w monografiach i publikatorach zarówno krajowych jak zagranicznych. Uczestniczą w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych. Instytut Nauk Prawnych jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych ogólnokrajowych, międzynarodowych oraz innych spotkań naukowych.

 

 

 

Projekty

Szkoła jest cenionym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji. Część badań prowadzona była we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Węgrzech i w Holandii. Tematyka tych badań dotyczyła działań profilaktycznych, nowych modeli kształcenia policyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzania jakością. Dzięki realizacji projektów możliwe było stworzenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie symulatorów: kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych oraz działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Do ważnych projektów, które w ostatnim czasie zrealizowała Uczelnia można zaliczyć  budowę  i wyposażenie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, projekt pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, „The House”, Budowa prototypu policyjnego wielofunkcyjnego ruchomego stanowiska dowodzenia" (ARGUS), "Wytworzenie systemu oceny i rozwoju kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej Policji", a także „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”. Obecnie realizowane przez szkołę projekty to m.in. „Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych kamizelek balistycznych skrytego noszenia”, „Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń”, „Opracowanie interaktywnego psychostymulatora treningowego dla Policji” czy „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”. Prowadzona działalność naukowo-badawcza w dużej mierze wspierana jest środkami finansowymi pochodzącymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Współpraca z uczelniami i jednostkami Policji w Polsce

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie. Uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi, m. in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a także z uczelniami prowadzonymi przez inne formacje mundurowe jak np. z Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni czy Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. 

Od 9 stycznia 2019 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest członkiem Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Głównym celem forum jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia.

Istniejące w WSPol Policyjne Centrum Informacyjne udziela pomocy jednostkom Policji oraz innym instytucjom państwowym i samorządowym w zakresie specjalistycznych gałęzi wiedzy związanych z pracą resortu, a także upowszechniania informacji pozwalających rozwiązywać konkretne problemy w jednostkach Policji. PCI ściśle współpracuje z Biurem Prawnym i innymi biurami Komendy Głównej Policji oraz wszystkimi ogniwami dydaktycznymi i logistycznymi WSPol.

 

 

Współpraca międzynarodowa

Ważnym aspektem funkcjonowania WSPol jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi szkołami i akademiami policyjnymi. Dzięki temu Uczelnia współpracuje z partnerami m. in. z:  Czech, Słowacji, Węgier, USA, Chin i Francji.

WSPol jako jedyna szkoła kształcąca policjantów w Polsce przynależy od 2003 roku do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC). Nasza uczelnia bierze aktywny udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię Europejskiej Policji (CEPOL). Uczelnia przystąpiła również do systemu Europejskiej Sieci Kształcenia Policyjnego (EPLN).

W 2014 roku, wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Tym samym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach programu. Dzięki temu możliwe są wyjazdy w celach edukacyjnych (praktyki, szkolenia) studentów, kadry edukacyjnej. Wspierana jest również budowa partnerstw  pomiędzy uniwersytetami zagranicznymi.

Wysoka jakość usług świadczonych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie została doceniona nadaniem certyfikatów: ISO 9001:2015, PN-EN ISO 22000:2006 (HACCP), Natowskiego Kodu Podmiotów Gospodarki Narodowej – Nato Comercial and Government Entity Code (NATO CAGE 2671H) oraz certyfikatu „Uberrima Fide”.

 

  certyfikat