Herb Polski

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną). 

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji. Uczelnia kultywuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

 

Struktura organizacyjna

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. Na czele uczelni stoi Komendant-Rektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, a także bezpośrednio nadzoruje pracę ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych i komórek administracji takich jak, m. in.: Instytut Badań i Rozwoju, Rektorat, Dział Kadr, Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, Zespół do spraw Prawnych. Zastępca Komendanta-Prorektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Instytutem Kształcenia Kadr, Zakładem Edukacji Językowej, Zakładem Wychowania Fizycznego, Działem Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego,  a także Działem Dowodzenia. Z kolei Kanclerz nadzoruje Kwesturę, Dział Łączności i Obsługi Informatycznej oraz sekcje: zaopatrzenia i transportu, inwestycji i remontów, żywnościową, kwatermistrzowską oraz zamówień publicznych. Prorektor ds. rozwoju natomiast nadzoruje pracę Działu Wydawnictw i Poligrafii oraz Biblioteki.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w strukturze organizacyjnej posiada Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, kierowany przez Dziekana. 

 

 

Kampus

Teren, na którym mieszczą się obiekty WSPol to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim: akademiki, hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, pływalnia, siłownia).

Wyższa Szkoła Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m. in.:

 • Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji,
 • aula im. Władysława Stasiaka,
 • aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego,
 • aula im. ks. Prałata Zbigniewa J. Peszkowskiego,
 • Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych,
 • Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, zwalczania cyberprzestępczości,
 • sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
 • Centrum Symulacji WSPol. (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

 

Ponadto Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dysponuje:

 • kompleksem strzelnic, w tym strzelnicę do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
 • krytą pływalnia,
 • bazą hotelowo-noclegową mogącą pomieścić blisko 1500 osób,
 • stołówką (560 miejsc),
 • Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym Wałpusz z domkami letniskowymi oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, a także wypożyczalnią sprzętu wodno-rekreacyjnego.

 

Uczelnia dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - blisko 220 tys. woluminów, 176 tytułów czasopism krajowych i 19 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 72 stanowisk komputerowych. Szkoła posiada własne wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są dwa kwartalniki: „Przegląd Policyjny” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”, a także półrocznik „Internal Security”, w którym publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym. W 2019 roku dwa periodyki: „Internal Security” i „Przegląd Policyjny” zostały zakwalifikowane do udziału w ministerialnym programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

 

 

Edukacja

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma wieloletnie doświadczenia w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz  oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych.
Wyższa Szkoła Policji jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego oraz uczelni wyższych krajowych i zagranicznych. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy i funkcjonariusze innych formacji mundurowych, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju i które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Logo Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauka o Policji” (profil praktyczny) i „Zarządzanie”, pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” i „Kryminologia”, a także „Informatyka” o specjalności informatyka w bezpieczeństwie na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz studia podyplomowe. 

 

W skład wydziału wchodzą:

– Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, którego celem jest wyposażenie studentów i słuchaczy w wiedzę i umiejętności będące podstawą skutecznego realizowania zadań w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach rządowej i samorządowej administracji publicznej.
Instytut zajmuje się świadczeniem wysokiej jakości usługi edukacyjnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych a także prowadzeniem szkoleń kadry oficerskiej, przygotowujących do objęcia stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk wykonawczych zarówno w Policji, Straży Granicznej i innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny kraju. Realizuje również szkolenia, przewidziane dla funkcjonariuszy zajmujących w Policji stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla.
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie koordynuje wymianę doświadczeń poprzez konferencje, seminaria i sympozja naukowe, w których uczestniczą zarówno goście z kraju jak i zagranicy.
Istotnym zadaniem Instytutu jest także działalność naukowo-badawcza prowadzona między innymi w ramach projektów rozwojowych.


– Instytut Nauk Prawnych, którego kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna prowadzi zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych. Programy studiów i wachlarz specjalności jest dostosowany do zainteresowań naukowych i zawodowych osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Pracownicy Instytutu uczestniczą w kształceniu studentów, zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. kryminologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno uznani profesorowie, doktorzy jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej. Kadra Instytutu bierze udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz szkoleniach CEPOL i programie Erasmus+. Pracownicy Instytutu Nauk Prawnych są autorami i współautorami licznych opracowań monograficznych, artykułów w monografiach i publikatorach zarówno krajowych jak zagranicznych. Uczestniczą w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych. Instytut Nauk Prawnych jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych ogólnokrajowych, międzynarodowych oraz innych spotkań naukowych.

 

 

Projekty

Szkoła jest cenionym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji. Część badań prowadzona była we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Węgrzech i w Holandii. Tematyka tych badań dotyczyła działań profilaktycznych, nowych modeli kształcenia policyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzania jakością.

Strona internetowa Instytutu Badań i Rozwoju

 

 

Współpraca z uczelniami i jednostkami Policji w Polsce

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie. Uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi oraz pozostałymi uczelniami kształcącymi służby i formacje mundurowe. Od 9 stycznia 2019 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest członkiem Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Głównym celem forum jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia.

 

 

Współpraca międzynarodowa

Ważnym aspektem funkcjonowania WSPol jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi szkołami i akademiami policyjnymi. Dzięki temu Uczelnia współpracuje z partnerami m. in. z:  Czech, Słowacji, Węgier, USA i Francji.

WSPol jako jedyna szkoła kształcąca policjantów w Polsce przynależy od 2003 roku do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC). Nasza uczelnia bierze aktywny udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Agencję UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

W 2014 roku, wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Tym samym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach programu. Dzięki temu możliwe są wyjazdy w celach edukacyjnych (praktyki, szkolenia) studentów, kadry edukacyjnej. Wspierana jest również budowa partnerstw  pomiędzy uniwersytetami zagranicznymi.

Wysoka jakość usług świadczonych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie została doceniona nadaniem certyfikatów: ISO 9001:2015, PN-EN ISO 22000:2006 (HACCP), Natowskiego Kodu Podmiotów Gospodarki Narodowej – Nato Comercial and Government Entity Code (NATO CAGE 2671H) oraz certyfikatu „Uberrima Fide”.

 

  certyfikat