wyszukiwarka

Herb Polski

Maszerujący policjanci  

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Studia trwają 4 lata. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji). Równie istotny wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które będzie niezbędne przy etapie rekrutacji odbywającym się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Poza etapem związanym z przyjęciem do służby w Policji, każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rekrutacji, prowadzonej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie poprzez zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl.

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku studiów: „Nauka o Policji”;
  • dokonać wyboru komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji;
  • wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzeniu wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, a oprócz tego została przyjęta do służby w Policji oraz uzyskała skierowanie na podjęcie przedmiotowych studiów wydane przez komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji, jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oświadczenie o podjęciu studiów opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez szkołę;
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią (w przypadku „starej matury”).

 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES REKRUTACJI

http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283,Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html

 

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z przelicznikiem punktowym

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022

Internetowa Rekrutacja Kandydatów