wyszukiwarka

Herb Polski

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształcenia na kierunku „Kryminologia” jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do pracy w organach ścigania, organach wymiaru sprawiedliwości, a także innych służbach i organizacjach, w tym m.in.: kuratoriach, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie czy ośrodkach interwencji kryzysowej. Studia na danym kierunku zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwalają zrozumieć zjawiska społeczne związane z szeroko rozumianą przestępczością, ofiarą i sprawcą.

Absolwent posiada ponadto umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu interwencyjnego. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać informacje. Jest przygotowany do podejmowania decyzji, negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu praktycznego w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Jest przygotowany do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji oraz stosowania zasad techniki biurowej. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „Kryminologia” może się ubiegać kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, tj.:

  • osoba cywilna;
  • funkcjonariusz i pracownik Policji oraz funkcjonariusz i pracownik innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata.

Studia stacjonarne dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów w WSPol, odbywają się w formie zjazdów tygodniowych, dla osób cywilnych mają charakter ciągły.

Studia niestacjonarne realizowane są w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do etapu rekrutacji, który polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl. Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i formy studiów;
  • wprowadzić ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnią arytmetyczną z przebiegu studiów, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

SPOSÓB PRZELICZANIA WPROWADZONYCH WYNIKÓW

(1,5 x ocena na dyplomie) + średnia arytmetyczna z przebiegu studiów

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów, uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych skierowanego – dotyczy wyłącznie kandydatów funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych skierowanych na studia (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oświadczenie o podjęciu studiów opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanego przez właściwą uczelnię, którą kandydat ukończył;
  • zaświadczenie, potwierdzające średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną uzyskanych w ciągu całego toku ukończonych studiów wyższych (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do uchwały.

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES REKRUTACJI

http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283,Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów(dot. kandydatów na studia II stopnia)

Internetowa Rekrutacja Kandydatów