wyszukiwarka

Herb Polski

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształcenia na kierunku „Kryminologia” jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do pracy w organach ścigania, organach wymiaru sprawiedliwości, a także innych służbach i organizacjach, w tym m.in.: kuratoriach, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie czy ośrodkach interwencji kryzysowej. Do celów tych należy także wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk prawnych, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej.

Absolwent kierunku „Kryminologia” potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jako poszczególne rodzaje. Jest przygotowany do analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, a także posiada umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych pozostających w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Absolwent wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce w trakcie studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się w organach ścigania, organach wymiaru sprawiedliwości, a także innych służbach i organizacjach, takich jak: kuratoria, ośrodki pomocy społecznej czy instytucje działające na rzecz osób pokrzywdzonych.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek „Kryminologia” może się ubiegać, kandydat posiadający świadectwo dojrzałości, tj.:

 • osoba cywilna;
 • funkcjonariusz i pracownik Policji oraz funkcjonariusz i pracownik innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.

Studia stacjonarne dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów w WSPol, odbywają się w formie zjazdów tygodniowych, dla osób cywilnych mają charakter ciągły.

Studia niestacjonarne realizowane są w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do etapu rekrutacji, który polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl.

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

 • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i formy studiów;
 • dokonać wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzić wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
 • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

 • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały);
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów, uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych skierowanego – dotyczy wyłącznie kandydatów funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych skierowanych na studia (wzór stanowi załącznik do uchwały);
 • oświadczenie o podjęciu studiów opatrzonego własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata (wzór stanowi załącznik do uchwały);
 • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez szkołę;
 • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią (w przypadku „starej matury”);
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES REKRUTACJI

http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283,Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html 

 Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z przelicznikiem punktowym

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

DANE KONTAKTOWE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

 

https://www.wspol.edu.pl/wbw/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 47 733 53 27, 47 733 51 36