wyszukiwarka

Herb Polski

 

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem kształcenia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych specjalistów do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa, a także wspomożenie służb państwowych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy w warunkach postępujących zmian prawnych i konieczności dogłębnej analizy pojawiających się zagrożeń nowego typu, np. terroryzmu. Studia są adresowane do wszystkich osób posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia, których aktualna bądź spodziewana praca (służba) związana jest z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” posiada szeroką wiedzę w zakresie zagadnień, które mają istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obejmują w szczególności strategię oraz filozofię bezpieczeństwa, a także problematykę społeczno-psychologiczną. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i wykształcone umiejętności pozwalają absolwentowi na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych, kreatywne uczestnictwo w pracy zespołowej oraz kierowanie zespołami ludzkimi.
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych
w administracji publicznej, w tym jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz do kontynuowania nauki w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „Bezpieczeństwo wewnętrzne” może się ubiegać kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych:

  • osoba cywilna;
  • funkcjonariusz i pracownik Policji oraz funkcjonariusz i pracownik innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata.

Studia stacjonarne dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów w WSPol, odbywają się w formie zjazdów tygodniowych, dla osób cywilnych mają charakter ciągły.

Studia niestacjonarne realizowane są w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do etapu rekrutacji, który polega na założeniu konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl. Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

  • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i formy studiów;
  • wprowadzić ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnią arytmetyczną z przebiegu studiów, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
  • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych.

 Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata,
jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

SPOSÓB PRZELICZANIA WPROWADZONYCH WYNIKÓW
(1,5 x ocena na dyplomie) + średnia arytmetyczna z przebiegu studiów

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

  • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie skierowania na podjęcie studiów, uwierzytelnionej przez komórkę właściwą do spraw osobowych skierowanego – dotyczy wyłącznie kandydatów funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych skierowanych na studia (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oświadczenie o podjęciu studiów opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata (wzór stanowi załącznik do uchwały);
  • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanego przez właściwą uczelnię, którą kandydat ukończył;
  • zaświadczenie, potwierdzające średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną uzyskanych w ciągu całego toku ukończonych studiów wyższych (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do uchwały.

 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES REKRUTACJI
http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/zasady-i-tryb-przyjmowa/30283,Zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia.html

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów(dot. kandydatów na studia II stopnia)

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

 

DANE KONTAKTOWE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

 

https://www.wspol.edu.pl/wbw/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 47 733 55 29, 47 733 53 14