Wprowadzenie do oferty kształcenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie kierunku studiów zarządzanie o specjalności zarządzanie w grupach dyspozycyjnych jest wysoce zasadne z uwagi na zapotrzebowanie na kształcenie umiejętności kierowniczych w strukturach służb policyjnych i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdobyte w toku studiów wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne będą gwarantować odpowiednie przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych.

W trosce o to by, obecnie i w przyszłości, absolwenci kierunku zarządzanie jak najlepiej radzili sobie w otoczeniu społecznym i ekonomicznym, szczególną uwagę zwraca się na treści kształcenia obejmujące zwłaszcza rozwój u studentów wiedzy, kompetencji i postaw związanych z zarządzaniem w grupach dyspozycyjnych z uwzględnieniem formacji zhierarchizowanych.

Oferta kształcenia na nowym kierunku, jakim jest zarządzanie, daje niepowtarzalną szansę kształcenia przyszłych kadr kierowniczych Policji i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przejdź do strony Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych