Herb Polski 

Kalendarz wydarzeń

Egzamin oficerski

Kalendarz
Szkolenia, egzaminy
Data
So, 28.11.20 - Wt, 01.12.20

Opis

Egzamin oficerski

(28 listopada – 1 grudnia 2020 r.)

Informujemy, że w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2020 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski oraz poprawkowy egzamin oficerski dla policjantów, którzy spełnią łącznie kryteria określone w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 1017 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, tj.:

  • jest mianowany albo powołany na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
  • ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
  • uzyskał pozytywną opinię w rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji.

 

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

Do egzaminu w powyższym terminie, mogą przystąpić policjanci którzy spełniają kryteria określone w § 2 rozporządzenia. Na podstawie § 3 rozporządzenia egzamin składa się bezpośrednio po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w WSPol. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia policjant, który nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie o którym mowa w § 3, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzenia, na podstawie skierowania odpowiednio Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej.

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN POPRAWKOWY)

Do egzaminu w powyższym terminie mogą przystąpić policjanci, którzy spełniają kryteria określone w § 2 rozporządzenia. Zgodnie z § 12 rozporządzenia policjant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu (do policjanta stosuje się odpowiednio przepisy § 4 rozporządzenia). Policjanci przystępują do egzaminu na podstawie skierowania odpowiednio  Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej.

Zgodnie z § 12a rozporządzenia policjant, który uzyskał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną lub któremu odmówiono skierowania na egzamin poprawkowy, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia odpowiednio egzaminu poprawkowego albo egzaminu (do policjanta, stosuje się odpowiednio przepisy § 4).

Policjanci do egzaminu oficerskiego przystępują w umundurowaniu wyjściowym, okazując legitymację służbową.

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin oficerski jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

Test wiedzy składa się z 60 pytań testowych punktowanych w skali 0–1 punktu za pytanie i trwa 70 minut. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do testu umiejętności, jeżeli z testu wiedzy uzyskał co najmniej 42 punkty.

Test umiejętności składa się z dwóch zadań, z których każde podlega odrębnej ocenie w skali 0–30 punktów. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co najmniej 12 punktów z zadania poprzedniego.

W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z pierwszego zadania mniej niż 12 punktów albo z obu zadań łącznie mniej niż 42 punkty komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.

 

Egzamin oficerski będzie obejmował niżej wskazany zakres tematyczny.

L.p.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.           

Historia, tradycja i etos służby policyjnej

-        Historia Policji Państwowej

-        Etos służby

-        Ceremoniał i regulamin musztry w Policji

-        Etykieta policyjna

2.           

Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej

-        Kierowanie konfliktem

-        Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem

-        Patologie w organizacji – przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie

-        Komunikacja perswazyjna w kierowaniu

-        Komunikowanie się w Policji

-        Kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu

3.           

Organizacja i zarządzanie

-        Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania

-        Organizacja instytucji

-        Kierowanie jako proces decyzyjny

-        Przywództwo i dynamika procesów grupowych

-        Zarządzanie zasobami ludzkimi

-        Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

-        Planowanie strategiczne

-        Zarządzanie wizerunkiem

-        Zarządzanie jakością

-        Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego

4.           

Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego

-        Ochrona danych osobowych

-        Zgromadzenia i imprezy masowe

-        Sytuacja prawna cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej

-        Reglamentacja broni i amunicji

-        Ochrona osób i mienia

5.           

Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego

-        Ogólne postępowanie administracyjne

-        Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

-        Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

-        Administracyjne postępowanie wykonawcze

6.           

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

-        Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi

-        Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

-        Nadzór nad środkami zaskarżania

7.           

Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego

-        Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego

-        Uczestnicy postępowania karnego – wybrane zagadnienia praktyczne

-        Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów

-        Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego

-        Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym

-        Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

-        Postępowanie szczególne

8.           

Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej

-        Wstęp do kryminologii

-        Wybrane zagadnienia patologii społecznej

-        Podstawy wiktymologii

-        Zapobieganie przestępczości

-        Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

-        Metodyka działań profilaktycznych

-        Kształtowanie przestrzeni obronnej

9.           

Pragmatyka służbowa

-        Kontrola i nadzór nad działalnością Policji

-        Kształtowanie stosunku służbowego policjantów

-        Sprawy osobowe policjantów

-        Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów

-        Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji

-        Bezpieczeństwo i higiena służby

-        Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji

-        Ochrona praw człowieka w służbie policjantów

10.       

Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej

-        Nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień w służbie

-        Organizacja służby patrolowej i interwencyjnej

-        Funkcjonowanie służby konwojowej

-        Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

-        Nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych

-        Nadzór przełożonych nad policjantami realizującymi zadania w zakresie problematyki nieletnich

11.       

Taktyka służby ruchu drogowego

-        Zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego

-        Organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego

-        Eskorty policyjne

-        Nadzór nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego

12.       

Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych

-        Zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji

-        Przygotowanie Policji do działań w sytuacjach kryzysowych

-        Dowodzenie działaniami podczas zdarzeń kryzysowych

-        Przygotowanie akcji/operacji policyjnych

-        Organizacja działań Policji podczas imprez masowych, uroczystości publicznych i zgromadzeń

-        Działania pościgowe w ramach akcji/operacji policyjnych

13.       

Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej

-        Kryminalistyka – struktura i podstawowe pojęcia

-        Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia

-        Powołanie biegłego

14.       

Taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych

-        Uwarunkowania formalno-prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych

-        Wybrane metody pracy operacyjnej – siły i środki niezbędne do ich zastosowania

-        Ustawowe metody pracy operacyjnej – dokumentowanie, współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości

-        Osoby udzielające pomocy Policji – dokumentowanie, wynagradzanie, nadzór przełożonego

-        Formy pracy operacyjnej a realizacja sprawy – planowanie i nadzór przełożonego

-        Nadzór i kontrola nad pracą operacyjną

15.       

Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej

-        Charakterystyka przestępczości kryminalnej

-        Organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych

-        Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

-        Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

-        Przestępstwa przeciwko mieniu

-        Uprowadzenia osób dla okupu

-        Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

16.       

Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej

-        Charakterystyka przestępczości gospodarczej

-        Przestępczość bankowa

-        Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

-        Przestępczość ubezpieczeniowa

-        Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych

-        Przestępstwa przeciwko środowisku

17.       

Analiza kryminalna

-        Rodzaje i formy analizy kryminalnej

-        Obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji

18.       

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

-        Istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej

-        Działania podejmowane wobec członków zorganizowanych struktur przestępczych

-        Biały wywiad w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

-        Przestępczość narkotykowa

-        Przestępczość samochodowa

-        Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych

-        Terror kryminalny

-        Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące

-        Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

-        Przestępczość w sektorze paliw płynnych

-        Pranie pieniędzy

-        Przestępczość związana z wykorzystaniem funduszy unijnych

-        Śledztwo finansowe

-        Korupcja

19.       

Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu

-        Charakterystyka współczesnego terroryzmu

-        Organizacyjne i prawne aspekty zwalczania terroryzmu

-        Bezpieczeństwo Polski w kontekście zagrożeń terrorystycznych

-        Rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych

-        Rola i zadania Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu w Polsce

-        Prewencja antyterrorystyczna oraz zasady postępowania w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego

-        Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu oraz likwidacji skutków ataków terrorystycznych

20.       

Cyberprzestępczość

-        Polityka bezpieczeństwa informatycznego

-        Wstęp do kryptografii i podpisu elektronicznego

-        Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

-        Przestępstwa komputerowe

-        Ślady i dowody cyfrowe

-        Uzyskiwanie informacji z Internetu

-        Profilaktyka w zakresie cyberprzestępczości

21.       

Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy

-        Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy

-        Resuscytacja

-        Rany i krwotoki

-        Złamania

-        Urazy nietypowe

22.       

Doskonalenie zawodowe policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego

-        Warunki oraz zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną

-        Broń palna na wyposażeniu polskiej Policji

-        Organizacja szkoleń strzeleckich w Policji

-        Nadzór nad przyznawaniem, wydawaniem i posiadaniem broni palnej w Policji

-        Doskonalenie umiejętności strzeleckich

23.       

Międzynarodowa współpraca policji i wybrane elektroniczne systemy wspomagające realizację zadań policji

-        Systemy łączności w Policji

-        Wybrane elektroniczne systemy wspomagania Policji

-        Międzynarodowa współpraca policyjna

-        Technologie informacyjne

24.       

Wybrane zagadnienia technik interwencji

-        Wykorzystanie dźwigni transportowych

-        Praktyczne zastosowanie chwytów atakujących

-        Zakładanie kajdanek

-        Praktyczne wykorzystanie pałki wielofunkcyjnej typu Tonfa oraz pałki teleskopowej

-        Stosowanie obron przed obchwytami

-        Wykorzystanie w praktyce policyjnej uderzeń i kopnięć

-        Obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem przy użyciu siły fizycznej, pałki służbowej, broni palnej

25.       

Promocja zdrowia

-        Prozdrowotna aktywność fizyczna jako element przygotowania zawodowego w Policji

-        Konstruktywne formy wypoczynku oraz profilaktyka urazów, zmęczenia i stresu wynikających z pełnienia służby

-        Znaczenie stylu życia policjantów dla ich zdrowia i sprawności fizycznej