Herb Polski  Policja

Kalendarz wydarzeń

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych

Kalendarz
Szkolenia, egzaminy
Data
Wt, 19.03.19

Opis

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 12.00 organizuje postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych (zgodnie z rozdzielnikiem miejsc określonym przez Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP w piśmie z dnia 7 marca 2019 r. ; L. dz. Kds-1547/19).

         Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z właściwością miejscową podaną w „Zasadach przeprowadzenia w dniu 19 marca 2019 r. postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych”.

Do postępowania będą mogli przystąpić tylko ci policjanci, którzy zostali uwzględnieni w potrzebach szkoleniowych według stanu na dzień 30 września 2018 r., (zgłoszonych zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji – Dz. U. Nr 126, poz. 877 z późn. zm.).

           

 ZASADY PRZEPROWADZENIA W DNIU 19 marca 2019 r.

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

 

Zgodnie z § 12 ust. 2 i § 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 z późn. zm.) - przyjęcie policjanta na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych następuje po zaliczeniu postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z testu wiedzy, obejmującego w szczególności pytania z zakresu przedmiotu szkolenia zawodowego podstawowego.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla policjantów oczekujących na szkolenie zawodowe
  dla absolwentów szkół wyższych, wykazanych w potrzebach szkoleniowych według stanu na dzień 30 września 2018 r., odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r., o godz. 12.00 w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Policji:

 

Miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Jednostka organizacyjna uczestników postępowania kwalifikacyjnego

Liczba miejsc przyznanych na postępowanie kwalifikacyjne

Sala dydaktyczna 

Oddział Prewencji Policji

Gdańsk

ul. Harfowa 60, Gdańsk

KWP Gdańsk

45

Stołówka OPP

CBŚP Zarząd w Gdańsku

4

BSWP Wydział w Gdańsku

1

SP Słupsk

8

 

58

KWP Poznań

Oddział Prewencji Policji

ul. Taborowa 22, Poznań

KWP Poznań

56

Sala nr 202

 

56

KWP Poznań

Oddział Prewencji Policji

ul. Taborowa 22, Poznań

KWP Bydgoszcz

21

Hala sportowa

KWP Gorzów Wielkopolski

28

CBŚP Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim

3

KWP Szczecin

31

CBŚP: Zarząd w Szczecinie, Zarząd I (sekcja w Szczecinie)

2

BSWP Wydział w Szczecinie

1

SP Piła

5

 

91

CSP Legionowo

ul CSP Legionowo

ul. Zegrzyńska 121, Legionowo

KGP

33

Aula CSP

 

KSP

125

CBŚP: Zarząd w Warszawie, Zarząd II, Zarząd III, Zespół Wsparcia Psychologicznego, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej, Wydział do Zwalczania Aktów Terroru

25

BSWP: Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli,

Wydział Wsparcia Operacyjnego

2

  CSP Legionowo

13

CLKP

4

 

202

CSP Legionowo

ul. Zegrzyńska 121, Legionowo

KWP Lublin

16

Sala 107/blok 1

CBŚP Zarząd w Lublinie,

5

BSWP Wydział w Lublinie

1

KWP Radom

41

CBŚP Zarząd w Radomiu

3

KWP Gorzów Wielkopolski

1

 

67

KWP Łódź

Oddział Prewencji Policji ul. Pienista 71, Łódź

KWP Łódź

60

 

Aula OPP

 

CBŚP Zarząd w Łodzi

2

BSWP Wydział w Łodzi

1

KWP Kielce

32

CBŚP Zarząd w Kielcach

1

Razem

96

KWP Katowice

ul. Lompy 19

Aula KWP „Rotunda”

KWP Katowice

89

Aula KWP („Rotunda”, I piętro, przewiązka budynku AiB)

CBŚP Zarząd w Katowicach

7

KWP Opole

19

CBŚP: Zarząd w Opolu,

Zarząd I (sekcja w Opolu)

4

BSWP Wydział w Opolu

1

KWP Wrocław

86

CBŚP Zarząd we Wrocławiu

4

SP Katowice

4

 

214

KWP Kraków

ul. Mogilska 109, Kraków

KWP Kraków

69

Sala kinowa KWP

 

69

KWP Kraków

ul. Mogilska 109, Kraków

CBŚP Zarząd w Krakowie

3

Sala nr 201B

BSWP Wydział w Krakowie

1

KWP Rzeszów

42

CBŚP: Zarząd w Rzeszowie, Zarząd I (sekcja w Rzeszowie)

2

 

48

 

WSPol.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

Szczytno

KWP Białystok

20

Aula WSPol im.  dr praw W. Sobolewskiego

CBŚP: Zarząd w Białymstoku,

Zarząd I (sekcja w Białymstoku)

7

KWP Olsztyn

31

CBŚP Zarząd w Olsztynie

2

BSWP Wydział w Olsztynie 

1

WSPol

12

 

73

Razem

974

 

 

 1. Policjanci skierowani na postępowanie kwalifikacyjne powinni się stawić w wyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Policji w dniu 19 marca 2019 r.,
  do godz. 11.15.
 2. Policjanci do testu wiedzy przystępują w umundurowaniu służbowym, przed testem okazują legitymację służbową.
 3. Test wiedzy przeprowadzą komisje egzaminacyjne złożone z przedstawicieli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pracowników wyznaczonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji, w których przeprowadzane jest postępowanie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez WSPol (wspierających pracę komisji w zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego).
 4. Za prawidłowy przebieg postępowania kwalifikacyjnego jest odpowiedzialny przewodniczący komisji egzaminacyjnej – pracownik WSPol.
 5. Jednostka organizacyjna Policji, w której przeprowadzany jest test wiedzy, zapewnia sale egzaminacyjne, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez WSPol.
 6. Sprawdzian wiedzy składa się z 60 zadań testowych wyboru wielokrotnego, ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za każdą odpowiedź, i trwa 70 minut. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie jednej prawidłowej odpowiedzi spośród 4 podanych do wyboru. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 42 zadania (uzyskanie minimum 42 punktów).
 7. Po przeprowadzonym teście wiedzy zabezpieczoną kopertę z imiennymi kartami odpowiedzi uczestników postępowania oraz zestawy zadań testowych komisje egzaminacyjne niezwłocznie przekazują kierownikowi Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego WSPol.
 8. Sprawdzenie prac egzaminacyjnych nastąpi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
 9. O wynikach przeprowadzonego postępowania Komendant-Rektor WSPol pisemnie informuje Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji, Komendantów Szkół policyjnych, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.
 10. na podstawie wykazu osób, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów dokonają przyporządkowania policjantów do udziału w poszczególnych edycjach szkolenia, zgodnie z rozdzielnikiem miejsc zatwierdzonym przez dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.
 11. Zakres postępowania kwalifikacyjnego:

Rozkład zagadnień objętych postępowaniem kwalifikacyjnym

Elementy wstępu do prawoznawstwa

Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych

Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin

Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia

Przyjęcie informacji o przestępstwie

Przesłuchanie świadka

Prawa człowieka,  etyka zawodowa policjanta i historia Policji

Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu

Posługiwanie się środkami łączności radiowej

Legitymowanie osób

Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej

Udzielanie pierwszej pomocy

Zatrzymanie osoby

Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku

Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy

Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy
i asysty

Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie

Pełnienie służby patrolowej

Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji

Wywiad jako metoda pracy policyjnej

Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby

Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości

Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie rzeczy oraz
w sytuacji ujawnienia rzeczy poszukiwanej

Osoba informująca

Obserwacja doraźna

Przygotowanie policjanta do wykonywania przez Policję dorobku prawnego Schengen
oraz do współpracy z polskim Biurem SIRENE

Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykorzystania sprawdzeń
w systemach przenośnych

Pełnienie służby konwojowej

Pełnienie służby ochronnej w PDOZ

Podstawy ruchu drogowego

Pełnienie służby na drogach

Zatrzymanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego

Kontrola uczestników ruchu drogowego

Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe

Czynności wyjaśniające

Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie

Wniosek o ukaranie

Zastosowanie postępowania przyspieszonego

Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy ceremoniału policyjnego

Wykonywanie musztry indywidualnej i zespołowej

Formowanie kordonów i dwukordonów

Rozwijanie i zwijanie linii posterunków i linii patroli

Formowanie i manewrowanie tyralierą policyjną

Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych

Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym

Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji

Podstawy szkolenia strzeleckiego

Strzelanie przygotowawcze i statyczne

Strzelanie szybkie

Strzelanie dynamiczne

Podstawy strzelania z pistoletu maszynowego

Podstawy strzelania z karabinka automatycznego

Podstawy strzelania ze strzelb gładkolufowych

Strzelanie sytuacyjne

Kształtowanie sprawności fizycznej

Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego

Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych

Odpieranie ataków na policjanta

Bezpieczeństwo osobiste policjanta