Herb Polski  Policja

Kalendarz wydarzeń

Egzamin oficerski w WSPol

Kalendarz
Szkolenia, egzaminy
Data
Śr, 27.03.19 - Pt, 29.03.19

Opis

Informujemy, że w dniach 27-29 marca 2019 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów, którzy ukończą szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-3A/18) i spełnią łącznie kryteria określone w § 2 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 1017 z późn. zm.):

  • jest mianowany albo powołany na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
  • ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkól wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
  • uzyskał pozytywną opinię w rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji.

 

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

Do egzaminu w powyższym terminie (termin podstawowy) obok absolwentów szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-3A/18) na podstawie § 4 rozporządzenia mogą również, przystąpić policjanci, którzy spełniają ww. kryteria i ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych lub studia w WSPol oraz z różnych względów nie przystąpili dotąd do egzaminu.

Policjanci przystępujący do egzaminu oficerskiego na podstawie § 4 wymienionego rozporządzenia zobowiązani są do złożenia raportu o skierowanie na egzamin oficerski w terminie 30 dni przed terminem egzaminu.

Policjanci przystępują do egzaminu na podstawie skierowania odpowiednio Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo dyrektora instytutu badawczego.

Zgodnie z rozporządzeniem policjant, który uzyska z egzaminu (w terminie podstawowym) ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu (policjanta obowiązuje skierowanie, o którym mowa w § 4 rozporządzenia).

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN POPRAWKOWY)

W powyższym terminie, ale przeprowadzanym jako egzamin oficerski poprawkowy, mogą przystąpić również policjanci, którzy spełniają ww. kryteria i ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych lub studia w WSPol oraz nie zdali egzaminu oficerskiego (bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniego egzaminu) — policjanci przystępują do egzaminu na podstawie skierowania odpowiednio Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo dyrektora instytutu badawczego.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • policjant, który uzyska z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną może ponownie przystąpić do egzaminu (w terminie podstawowym) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia egzaminu poprawkowego – policjanta obowiązuje skierowanie, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,
  • policjant, któremu odmówiono skierowania na egzamin poprawkowy może ponownie przystąpić do egzaminu (w terminie podstawowym) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia egzaminu (przeprowadzonego w terminie podstawowym) – policjanta obowiązuje skierowanie, o którym mowa w § 4 rozporządzenia.

Osoby skierowane na egzamin oficerski powinny się stawić w WSPol w dniu poprzedzającym egzamin, tj. w dniu 26 marca 2019 r. do godz. 22.00. Informację o miejscu zakwaterowania uzyskają u dyżurnego Szkoły. Policjanci do egzaminu oficerskiego przystępują w umundurowaniu wyjściowym, okazując legitymację służbową.

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin oficerski jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

Test wiedzy składa się z 60 pytań testowych, punktowanych w skali 0–1 punktu za pytanie i trwa 70 minut. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do testu umiejętności, jeżeli z testu wiedzy uzyska co najmniej 42 punkty.

Test umiejętności składa się z dwóch zadań, z których każde podlega odrębnej ocenie w skali 0–30 punktów. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co najmniej 12 punktów z zadania poprzedniego.

W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punktów lub z pierwszego zadania mniej niż 12 punktów, albo z obu zadań łącznie mniej niż 42 punktów, komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.

Egzamin oficerski będzie obejmował wybrane treści z zakresu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

L.p.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.   

Historia, tradycja i etos służby policyjnej

-        Historia Policji Państwowej

-        Etos służby

-        Ceremoniał i regulamin musztry w Policji

-        Etykieta policyjna

2.   

Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej

-        Kierowanie konfliktem

-        Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem

-        Patologie w organizacji – przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie

-        Komunikacja perswazyjna w kierowaniu

-        Komunikowanie się w Policji

-        Kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu

3.   

Organizacja i zarządzanie

-        Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania

-        Organizacja instytucji

-        Kierowanie jako proces decyzyjny

-        Przywództwo i dynamika procesów grupowych

-        Zarządzanie zasobami ludzkimi

-        Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

-        Planowanie strategiczne

-        Zarządzanie wizerunkiem

-        Zarządzanie jakością

-        Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego

4.   

Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego

-        Ochrona danych osobowych

-        Zgromadzenia i imprezy masowe

-        Sytuacja prawna cudzoziemców w RP

-        Reglamentacja broni i amunicji

-        Ochrona osób i mienia

5.   

Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego

-        Ogólne postępowanie administracyjne

-        Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

-        Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

-        Administracyjne postępowanie wykonawcze

6.   

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

-        Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi

-        Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

-        Nadzór nad środkami zaskarżenia

7.   

Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego

-        Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego

-        Uczestnicy postępowania karnego – wybrane zagadnienia praktyczne

-        Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów

-        Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego

-        Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym

-        Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

-        Postępowanie szczególne

8.   

Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej

-        Wstęp do kryminologii

-        Wybrane zagadnienia patologii społecznej

-        Podstawy wiktymologii

-        Zapobieganie przestępczości

-        Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

-        Metodyka działań profilaktycznych

-        Kształtowanie przestrzeni obronnej

9.   

Pragmatyka służbowa

-        Kontrola i nadzór nad działalnością Policji

-        Kształtowanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji

-        Sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji

-        Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji

-        Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji

-        Bezpieczeństwo i higiena służby

-        Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji

-        Ochrona praw człowieka w służbie funkcjonariusza  Policji

10.   

Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej

-        Nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień w służbie

-        Organizacja służby patrolowej i interwencyjnej

-        Funkcjonowanie służby konwojowej

-        Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

-        Nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych

-        Nadzór przełożonych nad policjantami realizującymi zadania w zakresie problematyki nieletnich

11.   

Taktyka służby ruchu drogowego

-        Zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego

-        Organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego

-        Eskorty policyjne

-        Nadzór nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego

12.   

Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych

-        Zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji

-        Przygotowanie Policji do działań w sytuacjach kryzysowych

-        Dowodzenie działaniami podczas zdarzeń kryzysowych

-        Przygotowanie akcji/operacji policyjnych

-        Organizacja działań Policji podczas imprez masowych, uroczystości publicznych i zgromadzeń

-        Działania pościgowe w ramach akcji/operacji policyjnych

13.   

Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej

-        Kryminalistyka – struktura i podstawowe pojęcia

-        Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia

-        Powołanie biegłego

14.   

Taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych

-        Uwarunkowania formalno-prawne czynności operacyjno-rozpoznawczych

-        Wybrane metody pracy operacyjnej – siły i środki niezbędne do ich zastosowania

-        Ustawowe metody pracy operacyjnej – dokumentowanie, współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości

-        Osobowe środki pracy operacyjnej – dokumentowanie, wynagradzanie, nadzór przełożonego

-        Formy pracy operacyjnej a realizacja sprawy – planowanie i nadzór przełożonego

-        Nadzór funkcjonalny i instancyjny nad pracą operacyjną

15.   

Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej

-        Charakterystyka przestępczości kryminalnej

-        Organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych

-        Zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

-        Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

-        Przestępstwa przeciwko mieniu

-        Uprowadzenia osób dla okupu

-        Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

16.   

Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej

-        Charakterystyka przestępczości gospodarczej

-        Przestępczość bankowa

-        Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

-        Przestępczość ubezpieczeniowa

-        Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych

-        Przestępstwa przeciwko środowisku

17.   

Analiza kryminalna

-        Rodzaje i formy analizy kryminalnej

-        Obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji

18.   

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

-        Istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej

-        Działania podejmowane wobec członków zorganizowanych struktur przestępczych

-        Biały wywiad w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

-        Przestępczość narkotykowa

-        Przestępczość samochodowa

-        Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych

-        Terror kryminalny

-        Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące

-        Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

-        Przestępczość w sektorze paliw płynnych

-        Pranie pieniędzy

-        Przestępczość związana z wykorzystaniem funduszy unijnych

-        Śledztwo finansowe

-        Korupcja

19.   

Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu

-        Charakterystyka współczesnego terroryzmu

-        Organizacyjne i prawne aspekty zwalczania terroryzmu

-        Bezpieczeństwo Polski w kontekście zagrożeń terrorystycznych

-        Rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych

-        Rola i zadania Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu w Polsce

-        Prewencja antyterrorystyczna oraz zasady postępowania w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego

-        Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu oraz likwidacji skutków ataków terrorystycznych

20.   

Cyberprzestępczość

-        Polityka bezpieczeństwa informatycznego

-        Wstęp do kryptografii i podpisu elektronicznego

-        Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

-        Przestępstwa komputerowe

-        Ślady i dowody cyfrowe

-        Uzyskiwanie informacji z Internetu

-        Profilaktyka w zakresie cyberprzestępczości

21.   

Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy

-        Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy

-        Resuscytacja

-        Rany i krwotoki

-        Złamania

-        Urazy nietypowe

22.   

doskonalenie zawodowe policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego

-        Warunki oraz zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną

-        Broń palna na wyposażeniu polskiej Policji

-        Organizacja szkoleń strzeleckich w Policji

-        Nadzór nad przyznawaniem, wydawaniem i posiadaniem broni palnej w Policji

-        Doskonalenie umiejętności strzeleckich

23.   

Międzynarodowa współpraca policji i wybrane elektroniczne systemy wspomagające realizację zadań policji

-        Systemy łączności w Policji

-        Wybrane elektroniczne systemy wspomagania Policji

-        Międzynarodowa współpraca policyjna

-        Technologie informacyjne

24.   

Wybrane zagadnienia technik interwencji

-        Wykorzystanie dźwigni transportowych

-        Praktyczne zastosowanie chwytów atakujących

-        Zakładanie kajdanek

-        Praktyczne wykorzystanie pałki wielofunkcyjnej typu Tonfa oraz pałki teleskopowej

-        Stosowanie obron przed obchwytami

-        Wykorzystanie w praktyce policyjnej uderzeń i kopnięć

-        Obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem przy użyciu siły fizycznej, pałki służbowej, broni palnej

25.   

Promocja zdrowia

-        Prozdrowotna aktywność fizyczna jako element przygotowania zawodowego w Policji

-        Konstruktywne formy wypoczynku oraz profilaktyka, urazów zmęczenia i stresu wynikających z pełnienia służby

-        Znaczenie stylu życia policjantów dla ich zdrowia i sprawności fizycznej