Kalendarz wydarzeń

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dobór do Policji w perspektywie zmian”

Kalendarz
Konferencje, Seminaria
Data
Cz, 14.06.18

Opis

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dobór do Policji w perspektywie zmian” pod honorowym patronatem Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obszarem rozważań międzynarodowej konferencji naukowej jest aktualny system doboru do Policji w Polsce oraz ewentualne wprowadzenie do niego nowych, konstruktywnych rozwiązań. Organizatorzy planują sesje poświęcone systemowi doboru do służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce jak również systemowi doboru do Policji  w wybranych państwach takich jak: Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Serbia oraz Węgry. W panelu eksperckim z udziałem przedstawicieli różnych służb nie zabraknie również zaprezentowania dobrych praktyk a także wskazania ewentualnych zagrożeń związanych z doborem do Policji.  

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Aktualne wyzwania doboru do Policji,
  • Dobór specjalistów do Policji,
  • Psychologiczne  aspekty doboru do służby w Policji,
  • System doboru do służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna),
  • System doboru do Policji we Francji,
  • System doboru do Policji w Czechach oraz na Słowacji,
  • System doboru do Policji w Niemczech,
  • System doboru do Policji na Węgrzech,
  • System doboru do Policji.

 


International Scientific Conference ‘Recruitment for the Police in the context of changes’

Szczytno, 14 June 2018

International scientific conference "Police Recruitment  in view of changes" held under the honorary patronage of  Joachim Brudzinski, Minister of the Interior and Administration of Poland. The subject the international scientific conference is the current Police recruitment process in Poland as well as including any potential, new and constructive solutions to it. The conference sessions are devoted to the system of recruitment to services which report  to  Minister of the Interior and Administration of Poland as well as the system of recruitment to the Police in selected countries such as Germany, France, the Czech Republic, Slovakia, Serbia and Hungary. In the expert panel, where will participate representatives of various services, will be presented good practices as well as indicated possible threats related to recruitment to the Police.

 

Subject of the conference:

Current challenges in Police recruitment,

Recruitment of specialists for the Police,

Psychological aspects of recruitment for the Police services,

Recruitment system to services reporting to Minister of the Interior and Administration (The State Fire Service, The Border Guard, The State Security Service)

Police Recruitment System in France,

Police Recruitment System in the Czech Republic and Slovakia,

Police Recruitment System in German,

Police Recruitment System in Hungary,

Police Recruitment System in Serbia,

 


PROGRAM KONFERENCJI (PL):

13 czerwca 2018 roku

Przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie w hotelu WSPol (budynek nr 8, po godz.17:00)

 

14 czerwca 2018 roku

06:30-08:00         Śniadanie (stołówka WSPol)

08:00-08:30         Rejestracja uczestników konferencji (hol przy sali konferencyjnej nr 223, budynek biblioteki, piętro II)

08:30-08:40         Powitanie gości

08:40-09:00         Otwarcie i wprowadzenie do tematyki konferencji  

09:00-09:15         Wspólna fotografia uczestników konferencji
(przed głównym wejściem do budynku biblioteki)

Sesja Panelowa I

Aktualny system doboru do służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

09:20-09:35      Dobór specjalistów do Policji,

09:35-09:50      Psychologiczne aspekty doboru do służby w Policji,

09:50-10:05      System doboru do Państwowej Straży Pożarnej w Polsce,

10:05-10:20      Przerwa kawowa

10:20-10:35      System doboru do Straży Granicznej w Polsce,

10:35-10:50      System doboru do Służby Ochrony Państwa w Polsce,

10:50-11:20      Pytania do prelegentów, Dyskusja

11:20-11:40      Przerwa kawowa

Sesja panelowa II

System doboru do policji w wybranych państwach

11:40-12:10      System doboru do Policji we Francji,

12:10-12:40      System doboru do Korpusu Policji w Republice Czeskiej,

12:40-13:10      Aktualne wyzwania doboru do Policji,

13:10-13:40      System doboru do Policji na Słowacji,

13:40-14:10      System  doboru do Policji na Węgrzech,

14:10-14:40      System doboru do Policji w Serbii,

14:40-15:00      Dyskusja

15:00-15:45      Obiad

Panel ekspercki

16:00-18:00      Panel ekspercki – problematyka doboru do służb – doświadczenia i dobre praktyki

18:00-18:30      Dyskusja

           18:30     Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


PROGRAM KONFERENCJI (ENG):

13 June 2018

Arrival of conference participants, accommodation at the Police Academy hotel (Block no. 8 from 17:00 onwards)

 

14 June 2018

06:30-08:00            Breakfast (Police Academy canteen)

08:00-08:30            Registration of conference participants
(the hall by the conference room 223, the library building, 2nd floor)

08:30-08:40            Welcome speech

08:40-09:00            Opening and introduction to the subject of the conference

09:00-09:15            Group photo of the conference participants
(in front of the main entrance to the library building)

Panel session I

Current system of recruitment for services subordinate to the Minister of Internal Affairs and Administration

09:20-09:35      Recruitment of specialists for the Police

09:35-09:50      Psychological aspects of recruitment for the police service

09:50-10:05      System of recruitment for the National Fire Service in Poland,

10:05-10:20      Coffee break

10:20-10:35      System of recruitment for the Border Guard in Poland

10:35-10:50      System of recruitment for the State Protection Service in Poland

10:50-11:20      Discussion

11:20-11:40      Coffee break

Panel session II

The system of police recruitment in selected european union countries

11:40-12:10      System of police recruitment in France,

12:10-12:40      System of police recruitment in the Czech Republic,

12:40-13:10      Current challenges in police recruitment,

13:10-13:40      System of police recruitment in Slovakia,

 

13:40-14:10      System of police recruitment in Hungary,

14:10-14:40     System of the police recruitment in Serbia,

14:40-15:00      Discussion

15:00-15:45      Lunch

Expert panel discussion

16:00-18:00      Expert Panel Discussion – law enforcement recruitment issues – experience and good practice

18:00-18:30      Discussion

           18:30     Summary and the final speech