Kalendarz wydarzeń

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Kalendarz
Szkolenia, Egzaminy
Data
Pn, 09.07.18 - Śr, 11.07.18

Opis

Informujemy, że w dniach 9-11 lipca 2018 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów, którzy ukończą studia pierwszego stopnia kierunków KRYMINOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz studiów drugiego stopnia kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE i spełnią łącznie kryteria określone w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 1017 z późn. zm.), tj.:

  • jest mianowany albo powołany na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
  • ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
  • uzyskał pozytywną opinię w rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji.

Policjanci, którzy studia w WSPol odbywali bez skierowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych, a chcą przystąpić do egzaminu i spełniają wyżej wymienione warunki, zobowiązani są ponadto do złożenia raportu o skierowanie na egzamin oficerski - odpowiednio do Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej, w terminie 30 dni przed terminem egzaminu.

 

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

Do egzaminu w powyższym terminie (termin podstawowy), obok absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków KRYMINOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz studiów drugiego stopnia kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, mogą również  przystąpić policjanci, którzy spełniają ww. kryteria i ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych lub studia w WSPol oraz z różnych względów nie przystąpili dotąd do egzaminu. Policjanci do egzaminu przystępują na podstawie skierowania odpowiednio - Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem policjant, który uzyska z egzaminu (w terminie podstawowym) ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu (policjanta obowiązuje skierowanie, o którym mowa w § 4 rozporządzenia).

 

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN POPRAWKOWY)

W powyższym terminie, ale przeprowadzanym jako egzamin oficerski poprawkowy, mogą przystąpić również policjanci, którzy spełniają ww. kryteria i ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych lub studia w WSPol oraz nie zdali egzaminu oficerskiego (bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniego egzaminu). Policjanci przystępują do egzaminu na podstawie skierowania odpowiednio - Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • policjant, który uzyskał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną może ponownie przystąpić do egzaminu (w terminie podstawowym) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia egzaminu poprawkowego – policjanta obowiązuje skierowanie, o którym mowa w § 4 rozporządzenia,
  • policjant, któremu odmówiono skierowania na egzamin poprawkowy może ponownie przystąpić do egzaminu (w terminie podstawowym) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia egzaminu (przeprowadzonego w terminie podstawowym) – policjanta obowiązuje skierowanie, o którym mowa w § 4 rozporządzenia.

Osoby skierowane na egzamin oficerski powinny stawić się w WSPol w dniu poprzedzającym egzamin, tj. w dniu 8 lipca 2018 r. do godz. 22:00. Informację o miejscu zakwaterowania uzyskają u  Dyżurnego Szkoły. Policjanci do egzaminu oficerskiego przystępują w umundurowaniu wyjściowym, okazując legitymację służbową.

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin oficerski jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

Test wiedzy składa się z 60 pytań testowych punktowanych w skali 0–1 punktu za pytanie i trwa 70 minut. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do testu umiejętności, jeżeli z testu wiedzy uzyskał co najmniej 42 punkty.

Test umiejętności składa się z dwóch zadań, z których każde podlega odrębnej ocenie w skali 0–30 punktów. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co najmniej 12 punktów z zadania poprzedniego.

W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z pierwszego zadania mniej niż 12 punktów albo z obu zadań łącznie mniej niż 42 punkty komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.

Egzamin oficerski będzie obejmował niżej wskazany zakres tematyczny.

Lp.

Zakres tematyczny egzaminu

1.        

ELEMENTY PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ORAZ WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

-         wybrane zagadnienia etyki zawodowej i jej wpływ na kreowanie etosu służby

-         kierowanie konfliktem

-         wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem

-         motywowanie podwładnych

-         komunikacja perswazyjna w kierowaniu

-         patologie w organizacji – przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie

-         komunikacja wewnątrzorganizacyjna w Policji

-         kontakty ze środkami masowego przekazu

2.        

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

-         wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania

-         organizacja instytucji

-         kierowanie jako proces decyzyjny

-         przywództwo i dynamika procesów grupowych

-         zarządzanie kadrami

-         zarządzanie jakością

-         kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

-         planowanie strategiczne

3.        

MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE

-          zgromadzenia i imprezy masowe

-          sytuacja prawna cudzoziemców w RP

-          reglamentacja broni i amunicji oraz materiałów wybuchowych

-          ochrona osób i mienia

-          ochrona danych osobowych

4.        

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

-          ogólne postępowanie administracyjne

-          postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

-          postępowanie w sprawach skarg i wniosków

-          administracyjne postępowanie wykonawcze

-          postępowanie przed sądem administracyjnym

5.        

PRAWO POLICYJNE

-          stosunek służbowy funkcjonariuszy Policji

-          odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji

-          realizacja uprawnień funkcjonariuszy Policji

6.        

PRAWO KARNE MATERIALNE

-         struktura przestępstwa

-         formy popełnienia przestępstwa

-         okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną

7.        

PRAWO KARNE PROCESOWE

-         przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia postępowania przygotowawczego

-         uczestnicy postępowania karnego - wybrane zagadnienia praktyczne

-         praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów

-         wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego

-         praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym

-         nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

-         postępowanie szczególne

8.        

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

-         nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi

-         nadzór na realizacją czynności przez oskarżyciela publicznego

-         nadzór nad środkami odwoławczymi

9.        

TAKTYKA DZIAŁAŃ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH

-         planowanie i koordynacja

-         taktyka realizacji wybranych czynności procesowych

-         nadzór służbowy nad działaniami wykrywczymi realizowanymi przez policjantów służby kryminalnej

10.    

KRYMINOLOGIA

-         podstawy kryminologii

-         zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość

-         środki odurzające a przestępczość

-         problematyka nieformalnych grup młodzieżowych i sekt w Polsce

-         wybrane zagadnienia wiktymologii


11.    

PREWENCJA KRYMINALNA

-          podstawy prewencji kryminalnej

-          bezpieczeństwo społeczności lokalnych

-          zasady i metody zapobiegania przestępczości

-          projektowanie działań profilaktycznych

-          projektowanie bezpiecznych przestrzeni

12.    

WYBRANE PROBLEMY PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH

-          postępowanie w sprawach nieletnich

-          nadzór nad służbą prewencyjną w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich

13.    

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TAKTYKI SŁUŻBY PREWENCJI

-          nadzór przełożonych nad stosowaniem podstawowych uprawnień policjantów                 w służbie prewencyjnej

-          organizacja służby patrolowej, interwencyjnej oraz  służby konwojowej

-          nadzór przełożonych nad służbą dzielnicowych

14.    

TAKTYKA SŁUŻBY RUCHU DROGOWEGO

-          zadania Policji wynikające z krajowych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego

-          wybrane zagadnienia dotyczące transportu drogowego

-          organizacja i dyslokacja służby policjantów ruchu drogowego

-          nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez policjantów ruchu drogowego

15.    

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ORAZ ORGANIZACJA OPERACJI POLICYJNYCH

-          zarządzanie kryzysowe jako istotna płaszczyzna aktywności Policji

-          organizacyjno-planistyczne przygotowanie realizacji akcji/operacji policyjnych

-          dowodzenie działaniami w sytuacji kryzysowej

-          organizacja działań Policji podczas  imprez masowych, uroczystości publicznych  i zgromadzeń

-          działania pościgowe w ramach akcji/operacji policyjnych

16.    

WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

-          kryminalistyczne badania miejsca zdarzenia

-          powołanie biegłego

17.    

WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ

-          charakterystyka przestępczości kryminalnej

-          organizacja i przebieg procesu wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych

-          zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

-          przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

-          przestępstwa przeciwko mieniu

-          przestępstwa przeciwko zabytkom

-          przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

-          przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

18.    

TAKTYKA DZIAŁAŃ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH

-          formy i metody pracy operacyjnej

-          środki techniki operacyjnej

-          realizacja sprawy operacyjnej

-          przekształcanie materiałów operacyjnych

-          obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji

-          nadzór służbowy nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

19.    

WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

-          charakterystyka przestępczości gospodarczej

-          przestępczość bankowa

-          przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

-          przestępczość ubezpieczeniowa

-          przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych

-          przestępstwa przeciwko środowisku

20.    

WYBRANE ZAGADNIENIA TAKTYKI ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ I EKONOMICZNEJ

-          istota i charakterystyka przestępczości zorganizowanej

-          przestępczość narkotykowa

-          przestępczość samochodowa

-          fałszowanie pieniędzy i panierów wartościowych

-          terror  kryminalny

-          handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące

-          przestępczość w sektorze paliw płynnych

-          pranie pieniędzy

-          przestępczość na szkodę funduszy unijnych

21.    

ZAGROŻENIA ZE STRONY WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU

-          bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych

-          charakterystyka współczesnego terroryzmu

-          rola Policji w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu

-          rozpoznawanie i zapobieganie finansowania terroryzmu

-          prawne i organizacyjne aspekty zwalczania terroryzmu

-          prewencja antyterrorystyczna oraz zasady zachowania się w sytuacji ataku terrorystycznego

-          zwalczanie terroryzmu i likwidacji skutków ataków terrorystycznych

22.    

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

-         polityka bezpieczeństwa informatycznego

-         przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

-         przestępstwa komputerowe