Herb Polski

Karta Uczelni Erasmus Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił program „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja jest zaplanowana do roku 2020.

 

 

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

 

W 2014 roku, wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education).

Tym samym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach Programu.

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” Uczelnia może prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników ze szkołami oraz instytucjami partnerskimi. Może zatem uczestniczyć w następujących działaniach:

 • Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy studentów uczelni partnerskich w celu realizacji części studiów w WSPol;
 • Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części programu kształcenia w formie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów);
 • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy nauczycieli z zagranicznej uczelni partnerskiej lub specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w WSPol;
 • Wyjazdy pracowników WSPol w celach szkoleniowych do uczelni lub instytucji zagranicznych;
 • Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w celach szkoleniowych do WSPol.

 

Istnieje też możliwość podjęcia działań wchodzących w zakres Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, w ramach której Erasmus+ wspiera:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • Sojusze na rzecz wiedzy;
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.

 

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczących się, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy (na podstawie www.erasmusplus.org.pl).

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie http://www.erasmusplus.org.pl/.