wyszukiwarka

Herb Polski

 Deklaracja Polityki programu Erasmus+ 

 Karta Uczelni Erasmusa

Erasmus+ w latach 2021 - 2027 

Komisja Europejska zatwierdziła nową edycję programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Nowy program sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Nowy program Erasmus+ obejmuje zasięgiem wszystkie państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem. Stwarza możliwości odbywania okresów studiów za granicą, staży, praktyk oraz wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Oprócz mobilności, na którą przeznaczono 70 proc. budżetu, nowy program Erasmus+ inwestuje również w projekty współpracy transgranicznej. Mogą to być projekty współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego (np. inicjatywa na rzecz uniwersytetów europejskich); szkołami; kolegiami kształcącymi i szkolącymi nauczycieli (np. akademie nauczycielskie Erasmus+); ośrodkami edukacji dorosłych; organizacjami młodzieżowymi i sportowymi; podmiotami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe (np. centra doskonałości zawodowej); oraz innymi podmiotami działającymi w sferze uczenia się.

Główne priorytety programu Erasmus+ na lata 2021-2027 to:

 • Erasmus+ sprzyjający włączeniu społecznemu: zapewnienie większych możliwości osobom o mniejszych szansach. Program będzie miał bardziej międzynarodowy charakter, umożliwiający współpracę z państwami trzecimi.
 • Cyfrowy Erasmus+: Pandemia uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia. Program Erasmus+ będzie więc wspierał rozwój umiejętności w tym zakresie. Zapewni wysokiej jakości szkolenia i wymiany,
  a także będzie zachęcał do odbywania staży w sektorze cyfrowym. Nowe formaty, takie jak intensywne programy mieszane, pozwolą na uzupełnienie krótkoterminowej zagranicznej mobilności fizycznej nauką online i pracą zespołową. Realizacja programu ulegnie dalszej cyfryzacji i uproszczeniu wraz z pełnym wprowadzeniem Europejskiej Karty Studenta.
 • Zielony Erasmus+: Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem program będzie oferował zachęty finansowe dla uczestników korzystających ze zrównoważonych środków transportu. Będzie również inwestował w projekty promujące świadomość kwestii środowiskowych.
 • Erasmus+ dla młodych ludzi: Program będzie wspierał możliwości wymiany
  i współpracy, aby pomóc młodym ludziom zaangażować się i nauczyć się uczestniczyć w życiu demokratycznym, podnosząc świadomość na temat wspólnych wartości europejskich i praw podstawowych, a także zbliżając młodych ludzi i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawią jakość i adekwatność systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w całej Europie, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego dla WSPol na lata 2021 – 2027

Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Dzięki temu uczelnia nadal może w pełni uczestniczyć w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ w ramach akcji kluczowej 1 „Mobilność Edukacyjna”.

Karta uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie działań, które Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie planuje realizować w programie Erasmus+:

 • Mobilność studentów w celu odbycia części studiów na uczelni zagranicznej (fizyczna, wirtualna i mieszana),
 • Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę do instytucji zagranicznej,
 • Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć na uczelni zagranicznej (fizyczna lub wirtualna),
 • Mobilność pracowników (w tym nauczycieli akademickich) uczelni w celu odbycia szkolenia w instytucji zagranicznej (fizyczna lub wirtualna).

Nowa wersja programu będzie bardziej innowacyjna. Powstaną bardziej elastyczne formy mobilności, przez co zwiększy się dostępność do wymiany i współpracy z uczelniami zagranicznymi. Nowy Erasmus+ będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia do 2025 roku Europejskiego Obszaru Edukacji. Zaoferuje nowe możliwości współpracy, sprzyjając innowacjom w tworzeniu programów kształcenia oraz praktykach uczenia się i nauczania.

 

 


Karta Uczelni Erasmus Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił program „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja jest zaplanowana do roku 2020.

 

 

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

 

W 2014 roku, wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education).

Tym samym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach Programu.

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” Uczelnia może prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników ze szkołami oraz instytucjami partnerskimi. Może zatem uczestniczyć w następujących działaniach:

 • Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy studentów uczelni partnerskich w celu realizacji części studiów w WSPol;
 • Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części programu kształcenia w formie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów);
 • Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy nauczycieli z zagranicznej uczelni partnerskiej lub specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w WSPol;
 • Wyjazdy pracowników WSPol w celach szkoleniowych do uczelni lub instytucji zagranicznych;
 • Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w celach szkoleniowych do WSPol.

 

Istnieje też możliwość podjęcia działań wchodzących w zakres Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, w ramach której Erasmus+ wspiera:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • Sojusze na rzecz wiedzy;
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.

 

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczących się, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy (na podstawie www.erasmusplus.org.pl).

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie http://www.erasmusplus.org.pl/.