Herb Polski  Policja 

Pod honorowym patronatem Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 14 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Dobór do Policji w perspektywie zmian”.

Aktualny system doboru do Policji w Polsce oraz ewentualne wprowadzenie do niego nowych rozwiązań były przedmiotem rozważań podczas międzynarodowej konferencji naukowej, której organizatorem był Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji, insp. dr Marek Fałdowski. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jan Lach. W swoim wystąpieniu powitał zebranych gości oraz przedstawił aktualne dane, doświadczenia i potrzeby związane z doborem do Policji.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się: Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk dr Marcin Liberacki, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojskowej, a także liczna grupa przedstawicieli zagranicznych uczelni policyjnych, w tym z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Serbii oraz komendanci wojewódzcy Policji i komendanci szkół Policji.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne: aktualny system doboru do służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i nadzorowanych przez niego, system doboru do Policji w wybranych państwach zagranicznych oraz panel ekspercki – problematyka doboru do służb – doświadczenia i dobre praktyki.

 

 

Tekst: S.Królicka
Zdjęcia: J.Pszczółkowski, Z.Dąbrowski