wyszukiwarka

Herb Polski 

W dniu 30 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęła uchwałę o nadaniu mł. insp. dr Renacie Włodarczyk – adiunktowi Zakładu Kryminalistyki Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo o specjalności kryminalistyka.

Mł. insp. dr hab. Renata Włodarczyk jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta Zakładu Kryminalistyki Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2001 roku uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu kryminalistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, pożarnictwa, w szczególności zaś biologicznych i medyczno-sądowych analiz materiału ludzkiego. Do najbardziej znanych książek Renaty Włodarczyk zalicza się: „Kryminalistyczne badania włosów ludzkich przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)” (2006), „Historia, teraźniejszość i perspektywy kryminalistycznych badań włosów ludzkich” (2007), „Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie”  (2009) – współautorstwo monografii wraz z Grzegorzem Ojcewiczem i Dariuszem Zajdelem, za opracowanie której w 2010 r. autorzy otrzymali I Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Działania kryminalistyczne, medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeń masowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji genetycznej zwłok i szczątków ludzkich z pogorzeliska” (2010), „Słownik kryminalistyczny z elementami medycyny sądowej i genetyki” (2012) - współautorstwo słownika, który został przetłumaczony na kilka języków (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym” (2015) oraz ostatnia monografia „Ślady biologiczne w przestępstwach na tle seksualnym” (2017). Owa publikacja wiąże się z poprzednio wydaną, lecz obszarem tematycznym obejmuje wyłącznie dziedzinę kryminalistyki. Niniejsza monografia jest pokłosiem analizy literatury przedmiotu, praktyki i doświadczenia zawodowego autorki, popartym badaniami koncentrującymi się na wykrywaniu i dowodzeniu sprawstwa dzięki analizie śladów biologicznych pozostałych po zaistnieniu przestępstwa o podłożu seksualnym.