wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy odprawy 7 lutego 2020 r. podczas cotygodniowej odprawy kadry kierowniczej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy i pracownika Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z mł. insp. dr Anną Świerczewską-Gąsiorowską – Zastępcą Komendanta-Prorektorem oraz Panią Karoliną Falarz – p.o. Kanclerza, a także z przedstawicielami kadry kierowniczej podziękowali podinsp. Annie Ćwiklińskiej, podinsp. Mariuszowi Kupniewskiemu oraz Panu Januszowi Osiewiczowi za wieloletnią wzorową służbę oraz pracę, którą wykonywali na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przyszli emeryci otrzymali życzenia realizacji własnych planów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Podinsp. Anna Ćwiklińska służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pełniła od 1 grudnia 1991 r.

W czasie 28 lat służby niezależnie od zajęć dydaktycznych oraz pełnienia przez wiele lat funkcji Kierownika byłego Studium Edukacji Językowej, chętnie podejmowała inne formy aktywności, była m.in. członkiem Kolegium Elektorów i Wydziałowej Komisji Wyborczej, opiekunem grup studenckich, członkiem zespołów pedagogicznych, opiekunem Studenckiego Koła Zainteresowań Języka Hiszpańskiego. Ponadto podinsp. Anna Ćwiklińska należała do Rady Bibliotecznej WSPol i wielu zespołów zadaniowych (m.in. Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, nieetatowego zespołu zadaniowego do spraw przygotowania organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), a także brała udział w realizacji programu pn. „Wykorzystanie znajomości języków obcych w Policji w kontekście przygotowań do Euro 2012”. Nadto jest autorką skryptów i innych materiałów dydaktycznych, artykułów, 15 opublikowanych tłumaczeń i współautorką 9 wydanych w WSPol słowników tematycznych. Od wielu lat równocześnie pełniła funkcję uczelnianego koordynatora Erasmus +.

W 2012 r. została odznaczona medalem srebrnym „Za długoletnią służbę”, natomiast w 2015 r. została odznaczona  brązową odznaką „Zasłużony policjant”.

 

Podinsp. Mariusz Kupniewski rozpoczął służbę w Policji 20 maja 1996 r. na stanowisku policjanta Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Ciechanowie. W latach 2002–2004 pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie realizował zadania związane ze zwalczaniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Od 1 kwietnia 2004 r. wykonywał zadania nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Początkowo prowadził zajęcia z zakresu zwalczania przestępczości kryminalnej, od 2010 r. prowadził zajęcia zarówno na szkoleniach zawodowych, jak i studiach wyższych z problematyki przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

Posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystywał również do opracowywania publikacji z zakresu przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Brał też udział w konferencjach naukowych poświęconych problematyce zagrożeń ze strony współczesnego terroryzmu.

Doświadczenie dydaktyczne wykorzystywał, przewodnicząc zespołom programowym powoływanym do opracowywania projektów programów kursów i szkoleń. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Komendanta Głównego Policji, jak też Komendanta-Rektora WSPol. Inicjował i organizował wiele działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw kryminalnych oraz przeciwdziałaniu zjawiskom kryminogennym. Współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi oraz samorządowymi. Koordynował też pracę grupy przedmiotowej ds. terroryzmu i ekstremizmu.

W 2011 r. został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony policjant”, natomiast w 2017 r. został odznaczony medalem złotym „Za długoletnią służbę”.

 

Pan Janusz Osiewicz pracę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął 20 stycznia 1975 r. jako pracownik w Zakładach Remontowo – Budowlanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a zakończył 30 września 1993 r.

Powtórnie podjął pracę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 1 października 1998 r. i pracował nieprzerwanie do dnia 31 stycznia 2020 r.

W czasie swojej 40 – letniej pracy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dał się poznać jako osoba pracowita, kompetentna, potrafiąca współpracować w zespole. Z powierzonych obowiązków zawsze wywiązywał się sumienne i z dużym zaangażowaniem za co wielokrotnie był nagradzany.

 

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski