wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownictwo WSPol siedzi za stołem prezydialnym 6 lutego 2020 roku w Auli im. Władysława Stasiaka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Uczelni w minionym 2019 roku. Wydarzeniu przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor.

Naradę zainaugurował Komendant-Rektor insp. dr hab. Marek Fałdowski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych. W dalszej kolejności Komendant-Rektor wręczył listy gratulacyjne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego dwóm studentkom, które w roku akademickim 2019/2020 otrzymały stypendium Pana Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce.

Kolejnym punktem narady było podsumowanie działalności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 2019 roku. Głos zabrała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol. W swoim wystąpieniu Pani Komendant podsumowała i oceniła działalność Uczelni w minionym roku, skupiając się w szczególności na obszarach takich jak m.in.: zmiany organizacyjne, działalność naukowa i dydaktyczna, potencjał kadrowy oraz wyróżnienia kadry i studentów Uczelni, zrealizowane przedsięwzięcia, sukcesy i najważniejsze wydarzenia oraz projekty naukowo-badawcze. W swoim przemówieniu przedstawiła również priorytetowe przedsięwzięcia, jakie będą realizowane w 2020 roku.

W kolejnej części narady głos zabrała Pani Karolina Falarz – pełniąca obowiązki Kanclerza WSPol, prezentując działalność podległych sobie komórek logistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 2019 r. Pani Kanclerz omówiła w szczególności zrealizowane zadania i działania oraz wskazała plany na 2020 rok na płaszczyźnie remontowo-inwestycyjnej, jak również przedstawiła statystyki w zakresie obciążenia komórek logistycznych, które wspierają proces dydaktyczny.

Pan Komendant-Rektor insp. dr hab. Marek Fałdowski przybliżył dane z narady rocznej polskiej Policji podsumowujące 2019 rok, która miała miejsce w naszej Uczelni na początku stycznia 2020 r. W trakcie swojej wypowiedzi Komendant-Rektor wyraził słowa uznania i podziękowania za trudny rok ciężkiej pracy i służby oraz za dotychczasowe zaangażowanie, jakie kadra Uczelni wkłada w codzienną pracę i służbę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W trakcie narady głos zabrał również Pan Jarosław Babalski reprezentujący Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, który po swoim przemówieniu wręczył Komendantowi-Rektorowi list od Pana Artura Chojeckiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Ostatnim prelegentem był płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Swoje przemówienie Komendant Pacuk rozpoczął od wyrażenia słów uznania oraz dumy z bycia absolwentem naszej Uczelni. Następnie podziękował za ostatnie lata owocnej i wzorowej współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Pułkownik w dowód uznania zasług i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym, wręczył Komendantowi-Rektorowi insp. dr. hab. Markowi Fałdowskiemu pamiątkową odznakę za zasługi dla CSSG w Kętrzynie oraz okolicznościowy grawerton.

Oprócz Kierownictwa i kadry naszej Uczelni w naradzie udział wzięli również zaproszeni goście: Pan Jarosław Babalski reprezentujący Pana Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pan Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno, Pan płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, Pan insp. Edward Szydłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Pan insp. Jerzy Chrobak – Zastępca Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie oraz st. bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk  – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

 

Tekst: A. Stefanowicz-Szydlik, W. Nowak
Foto: M. Błędowski