wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy kursu specjalistycznego dla oskarżycieli publicznych 18 funkcjonariuszy Policji ukończyło w WSPol dwutygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie policjantów do wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

24 stycznia 2020 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się I edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. W doskonaleniu zawodowym wzięło udział 18 funkcjonariuszy z terenu całej Polski, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez dwa tygodnie.

W ramach zajęć dydaktycznych oskarżyciele zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Program kursu obejmował między innymi zajęcia z zakresu: materialnego prawa wykroczeń, prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,  kierowania i popierania przed sądem wniosków o ukaranie a także stosowania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w procedurze wykroczeniowej.  

Kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w WSPol odbędzie się w lutym 2020 roku.

Wszyscy uczestnicy doskonalenia zawodowego bardzo dobrze poradzili sobie ze wszystkim zadaniami zaliczeniowymi. Gratulujemy!

Oprac. Anna Kalisz