wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy obrad Senatu WSPol 20 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 13 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, po czym przedstawił porządek posiedzenia obejmujący m.in. trzynaście projektów uchwał. Przedmiotem obrad było uchwalenie m.in. zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok oraz przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok a także procedowanie spraw w zakresie procedury doktorskiej, postępowań habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu profesora.

Wszystkie uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność, merytoryczną dyskusję i sprawny przebieg posiedzenia oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: nadkom. Jacek Pszczółkowski