wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy szkolenia pozują do zdjęcia 18 funkcjonariuszy Policji ukończyło w WSPol dwutygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie policjantów do wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

29 listopada 2019 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się II edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. W doskonaleniu zawodowym wzięło udział 18 funkcjonariuszy z terenu całej Polski, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez dwa tygodnie.

W ramach zajęć dydaktycznych oskarżyciele zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Program kursu obejmował między innymi zajęcia z zakresu: materialnego prawa wykroczeń, prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,  kierowania i popierania przed sądem wniosków o ukaranie a także stosowania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w procedurze wykroczeniowej.  

Wszyscy uczestnicy doskonalenia zawodowego bardzo dobrze poradzili sobie ze wszystkim zadaniami zaliczeniowymi. Gratulujemy!

Kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w WSPol odbędzie się w grudniu 2019 roku.

 

Tekst: nadkom. dr Anna Kalisz
Zdjęcia: nadkom. Zbigniew Dąbrowski