wyszukiwarka

Herb Polski

Posiedzenie Kolegium Uczelni 5 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce pierwsze posiedzenie Kolegium Uczelni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w kadencji 2018-2022.

Zgodnie z przepisami nowego statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, po zatwierdzeniu kandydatur przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, Komendant-Rektor insp. dr hab. Marek Fałdowski, powołał nowy organ uczelni jakim jest Kolegium Uczelni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W skład Kolegium Uczelni w kadencji, która kończy się z dniem 31 sierpnia 2022 r., wchodzą:  przewodniczący Kolegium Uczelni - mł. insp. dr hab. Jarosław Struniawski oraz członkowie Kolegium: prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, podinsp. dr Monika Porwisz, Arleta Stefanowicz-Szydlik a także podinsp. dr Marcin Płotek.

Kolegium Uczelni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest organem wykonującym zadania rady uczelni utworzonym i działającym na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W trakcie pierwszego posiedzenia, Przewodniczący Kolegium Uczelni otworzył obrady, po czym przedstawił porządek obrad, w którym do procedowania przewidziane były dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, natomiast druga – wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020. Obie uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie, obie też zostały przyjęte jednogłośnie.

Zamykając posiedzenie, Przewodniczący Kolegium Uczelni podziękował za przybycie i udział w obradach zarówno członkom Kolegium jak i zaproszonym osobom z głosem doradczym.

 

 

Tekst: W.Nowak
Foto: J.Pszczółkowski