wyszukiwarka

Herb Polski

Senatorowie 22 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 8 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, po czym przedstawił porządek posiedzenia obejmujący m.in. osiem projektów uchwał. Przedmiotem obrad było uchwalenie: składu Komisji Dyscypliny w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, zmiany regulaminu postępowania przy nadawaniu stopnia doktora oraz przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych a także nadania stopnia naukowego doktora czterem osobom.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Ponadto podczas obrad przyjęto również roczny plan stałych posiedzeń Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w  roku akademickim 2019/2020.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.