wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy obrad 10 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 10 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, po czym przedstawił porządek posiedzenia obejmujący m.in. dziesięć projektów uchwał. Przedmiotem obrad było uchwalenie: statutu Uczelni, zmiany do programów studiów, regulaminu  korzystania z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zmiany liczby przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020, a także opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst i foto: Wojciech Nowak