wyszukiwarka

Herb Polski

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju kształcącą przyszłych oficerów polskiej Policji. Funkcjonariusze dysponujący wysokim poziomem umiejętności, wiedzy i kwalifikacji zawodowych są w stanie w sposób profesjonalny zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny. Studenci Uczelni kształcą się na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne — I i II stopień, kryminologia — I i II stopień oraz zarządzanie — I stopień. Studia I stopnia trwają 3 lata, II stopnia — są natomiast studiami dwuletnimi.
Egzamin oficerski jest szczególną formą wyróżnienia, gdyż wyłącznie funkcjonariusze - absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy ukończyli studia na wyżej wymienionych kierunkach, mogą do niego przystąpić. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane, następujące kolejno etapy: test wiedzy i test umiejętności. Test wiedzy składa się z 60 pytań testowych, test umiejętności zawiera natomiast dwa zadania, z których każde podlega odrębnej ocenie. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z pierwszego zadania mniej niż 12 punktów, bądź z obu zadań łącznie mniej niż 42 punkty, komisja egzaminacyjna wystawia mu ocenę niedostateczną z egzaminu oficerskiego. Policjant, który z egzaminu uzyskał ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w kolejnych terminach przeprowadzania egzaminu.
Test wiedzy nie wykracza poza zakres tematyczny wskazany na ogólnodostępnej stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Celem testu umiejętności jest sprawdzenie i ocena znajomości zagadnień związanych z bieżącym nadzorem nad prawidłową realizacją zadań w zakresie obowiązków służbowych funkcjonariusza Policji. Poziom trudności egzaminu oficerskiego w ciągu ostatnich lat pozostaje niezmienny.
Priorytetowym zadaniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest wykształcenie — zgodnie z oczekiwaniem Komendanta Głównego Policji — profesjonalnej kadry oficerskiej. Komendant-Rektor nie ingeruje w przebieg egzaminu oficerskiego, którego tryb ściśle określają przepisy prawa.
Zmiany kadrowe w Uczelni nie mają wpływu na jakość kształcenia studentów i słuchaczy. Wszystkie przejścia funkcjonariuszy bądź pracowników cywilnych Uczelni na zaopatrzenia emerytalne odbywały się na własną ich prośbę i były podyktowane względami osobistymi. W 2017 r. z Uczelni odeszło 8 osób, a w ich miejsce przyjęto 7, w 2018 r. także odeszło 8 osób, przyjętych zostało 17. W 2019 r. (stan na 1 lipca) odeszły 4 osoby, przyjęto natomiast 5 osób. Powyższe dowodzi, że rotacja kadrowa objęła około 5% kadry dydaktycznej i nie odbiegała od średniej z lat 2007–2016, a nawet w latach 2017–2019 kształtowała się na niższym poziomie od średniej z lat ubiegłych.
Od 2017 r. żadna państwowa instytucja kontrolna nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczących realizacji projektów naukowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Dotyczy to zarówno tych realizowanych ze środków krajowych, jak i zagranicznych źródeł pomocowych.
Najwyższa Izba Kontroli aktualnie prowadzi kontrolę w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, która nie dotyczy wyłącznie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, lecz całego systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w polskiej Policji.

Zespół prasowy
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie