wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 9 lipca  2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, miało miejsce uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podziękowanie za wieloletnią służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z   Zastępcą Komendanta-Prorektora mł. insp. dr Anną Świerczewską-Gąsiorowską, Kanclerzem mł. insp. Andrzejem Pawłowskim, a także z przedstawicielami kadry kierowniczej wręczył podinsp. Olimpii Bogdalskiej, mł. asp. Annie Kierpiec-Leśniak, sierż. Jackowi Modrzejewskiemu oraz Tomaszowi Mazurowi listy gratulacyjne za duże zaangażowanie w przygotowanie tłumaczeń symultanicznych podczas Konferencji naukowej pn. ,,Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej”.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Następnie Pan Komendant-Rektor w imieniu całej społeczności akademickiej podziękował odchodzącemu na emeryturę mł. insp. dr. hab. Mariuszowi Nepelskiemu, za zaangażowanie oraz wzorową długoletnią służbę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Mł. insp. dr hab. Mariusz Nepelski

Mł. insp. dr hab. Mariusz Nepelski służbę w Policji pełnił od 16 sierpnia 1994 r.; w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 marca 2006 r.

Służbę w WSPol w Szczytnie zakończył na stanowisku dyrektora Instytutu Badań i Rozwoju, który odpowiada za identyfikację i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych na realizację badań naukowych i prac rozwojowych. Inicjował i koordynował udział uczelni i jej funkcjonariuszy oraz pracowników w międzynarodowych programach/projektach oraz innych przedsięwzięciach służących rozwojowi, w tym wspierał rozwój naukowy funkcjonariuszy i pracowników uczelni przez poszukiwanie programów, inicjatyw służących rozwojowi młodych oraz doświadczonych naukowców. W ramach wykonywanych obowiązków nadzorował projekty realizowane przez funkcjonariuszy i pracowników WSPol. Równocześnie uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa, będąc wykonawcą naukowym w projektach badawczo-rozwojowych, m.in. „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”, „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”, „Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarzadzania Kryzysowego”, „Prototyp budowy symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych”, THE HOUSE w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Był również ukształtowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym (profesorem nadzwyczajnym). Ma znaczny dorobek naukowy, wykazuje istotną aktywność naukową i duże doświadczenie dydaktyczne, przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań naukowych tak pod względem metodologicznym, jak i merytorycznym. Posiada obszerne, znaczące i wartościowe dla rozwoju sektora bezpieczeństwa, w tym Policji, osiągnięcia, dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny, popularyzatorski i dotyczący współpracy międzynarodowej. Równocześnie wykazywał się znaczącą aktywnością na gruncie organizacyjnym m.in. jako członek zespołu do opracowania nowej koncepcji szkolnictwa policyjnego, szczególnie wykazując zaangażowanie w prace na rzecz podzespołu pierwszego do oceny funkcjonowania szkół policyjnych oraz kompetencji kadry kierowniczej i dydaktycznej (zarządzenie nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania nowej koncepcji szkolnictwa policyjnego). Ponadto angażował się w inicjatywy wewnątrzorganizacyjne na uczelni, chociażby współtworząc strategię rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na lata 2018–2021.

W 2013 r. odznaczony medalem brązowym „Za zasługi dla Policji”. W 2011 r. brązową odznaką „Zasłużony policjant”.

autor: nadkom. Jacek Pszczółkowski