wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy konferencji 3-4 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce XXII edycja konferencji naukowej pt. „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze służb państwowych, w tym Policji, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej, także prokuratorzy, biegli sądowi oraz przedstawiciele świata nauki  i sektora prywatnego z branży internetowej, na co dzień zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości w Polsce.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji były aspekty ujawniania, zabezpieczania, analizy i prezentacji cyfrowych środków dowodowych.

Sesje tematyczne dotyczyły ponadto:

  • bezpieczeństwa informacji,
  • elektronicznych instrumentów płatniczych,
  • naruszenia praw autorskich w Internecie,
  • najlepszych praktyk w omawianych obszarach oraz nadchodzących trendów i zagrożeń.

W pierwszym dniu konferencji, podczas obrad plenarnych, odbywały się wykłady monograficzne, prezentacje wyników badań naukowych oraz dyskusje. Z kolei dzień drugi, poświęcony zagadnieniom stricte wykrywczym, ukierunkowanym na efektywne zabezpieczanie śladów i pozyskiwanie dowodów cyfrowych dla potrzeb postępowania karnego, przyjął formułę warsztatową dedykowaną przedstawicielom organów ścigania, których zadaniem jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zwalczania cyberprzestępstw i innych przestępstw popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Konferencja jest przejawem świadomości ogromnej roli wymiany wiedzy i doświadczeń na temat zwalczania przestępczości teleinformatycznej. Liczna obecność gości świadczy, że przyjęta koncepcja i formuła konferencji nie uległy wyczerpaniu i pomimo upływu dwudziestu dwóch lat w dalszym ciągu żywą jest idea harmonizacji wspólnych działań prywatnego sektora teleinformatycznego, Policji, prokuratury, przedstawicieli innych służb państwowych, biegłych oraz nauki.

Agenda

Folder informacyjny

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski
Foto: Rafał Kotapka