wyszukiwarka

Herb Polski

senatorowie

21 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 12 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, podczas których przedstawiono porządek posiedzenia i zaprezentowano dwanaście projektów uchwał.

Przedmiotem obrad było sprawozdanie finansowe Uczelni za 2018 rok, uchwalenie zasad opracowywania programów studiów, ustalenie programów studiów, a także ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 i uchwalenie nowego statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik