wyszukiwarka

Herb Polski

senatorowie 26 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 4 uchwały. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, podczas których przedstawiono porządek posiedzenia i zaprezentowano cztery projekty uchwał. Przedmiotem obrad było uchwalenie regulaminu studiów oraz sprawozdanie finansowe Uczelni za 2018 rok, a także uchwalenie liczby miejsc na studiach w WSPol i określenie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w naszej Uczelni.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski