wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 5 lutego 2019 r. Postanowieniem Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Waldemar Zubrzycki – nauczyciel akademicki Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej WBW WSPol w Szczytnie uzyskał tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki urodził się w 1965 r. w Radomiu. W roku 1993 podjął służbę w pionie bojowym Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Przechodząc kolejne stopnie zawodowej kariery w pododdziale antyterrorystycznym, w roku 2003 został pełnomocnikiem komendanta głównego Policji do utworzenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a następnie jego pierwszym dyrektorem. W roku 2005 podpisał - w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej - konwencję grupy ATLAS, zrzeszającej dowódców centralnych policyjnych jednostek antyterrorystycznych krajów Unii Europejskiej. Uczestnik licznych szkoleń oraz ćwiczeń krajowych i międzynarodowych, zawodów specjalistycznych, akcji i operacji bojowych.

W roku 2009 roku podjął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisku Naczelnika Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie na stanowisku Radcy Ministra w Departamencie Analiz i Nadzoru. Pełnił szereg funkcji związanych z funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, w tym m. in. sekretarza Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz kierownika Zespołu Zadaniowego - Stałej Grupy Eksperckiej, działającej przy tym Zespole. Ekspert w zespołach krajowych i zagranicznych, w tym m. in.: w Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) Rady Europy; w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Rady Unii Europejskiej; w CEPOL; w NATO Science for Peace and Security Programme's "Independent Scientific Evaluation Group".

Ukończył m. in. Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (1990), Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie (1996), Studium Zarządzania w WSPol w Szczytnie (2002), Wyższy Kurs Obronny w AON (2004). W 2001 roku, uchwałą Rady Wydziału Wojsk Lądowych AON, uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych  o specjalności dowodzenie, a w roku 2012 - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o  obronności, specjalność – zarządzanie instytucjami publicznymi. Postanowieniem prezydenta RP, 5 lutego 2019 roku nadano mu tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Autor i współautor projektów aktów prawnych różnej rangi, w tym również licznych ustaw oraz decyzji Rady Unii Europejskiej. Członek i kierownik zespołów badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Autor licznych monografii i artykułów naukowych, recenzent takich opracowań, autor raportów dla Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji, dotyczących funkcjonowania i możliwości poprawy elementów związanych z  przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, opinii sporządzonych na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, opinii i ekspertyz na zlecenie innych podmiotów oraz biegłego sądowego, w zakresie działań bojowych pododdziału antyterrorystycznego Policji. Aktywnie uczestniczy w procesach rozwoju kadr naukowych na wszystkich poziomach kształcenia, pełni liczne funkcje akademickie i społeczne. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism, posiada znaczne doświadczenie naukowo-dydaktyczne, łącząc praktyczne doświadczenia z kierunkami naukowych poszukiwań. Legitymuje się przeszło dwudziestoma uprawnieniami instruktorskimi w zróżnicowanych dyscyplinach sportu, promując równowagę pomiędzy rozwojem fizycznym i umysłowym. Wyróżniony m. in. brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (MON), brązowym „Krzyżem Zasługi” (Prezydent RP), srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” (KGP), „Krzyżem niepodległości” kl. II (NSZZ Policjantów).