wyszukiwarka

Herb Polski

16 lutego 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym”. Studia są wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie — skierowane są do osób przewidywanych do zajmowania stanowisk zarządczych oraz piastujących funkcje kierownicze w strukturach administracji państwowej oraz w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uroczystość  zainaugurowali: Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - insp. dr Marek Fałdowski, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - dr hab. prof. SGSP, Pan Marcin Smolarkiewicz, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pani Urszula Kulisiewicz, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Inwestycji Departamentu Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - Pan Bogdan Dolecki, Kierownik Wydziału Operacyjnego Departamentu Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - Pan Michał Stachyra oraz opiekun studiów podyplomowych - prof. WSPol, dr hab. Andrzej Dawidczyk.

Pani Dyrektor Urszula Kulisiewicz odczytała list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Ministra Jarosława Zielińskiego, skierowany do uczestników i organizatorów studiów. Komendant-Rektor WSPol także odczytał list skierowany do uczestników, a wystosowany przez Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dra Jarosława Szymczyka.

Przekazano życzenia sukcesów w trakcie trwania studiów oraz gratulowano doskonałej naukowej inicjatywy. Podkreślono nowatorską i pionierska formułę inaugurowanego przedsięwzięcia, wskazując przydatność i atrakcyjność treści kształcenia. Organizatorzy i gospodarze wyrażali nadzieję, że kompetencje uzyskane w trakcie studiów podyplomowych znajdą swe odzwierciedlenie w doskonałym przygotowaniu kadr kierowniczych, odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

Formuła studiów, ich kształt organizacyjny, zakres tematyczno-problemowy oraz tempo realizacji zadań dydaktycznych są w maksymalnym stopniu dopasowane do oczekiwań MSWiA, zgodnie z potrzebami oraz warunkami pracy i służby. Studia zakładają dwa etapy kształcenia – wzbogacania wiedzy merytorycznej dotyczącej polityki, bezpieczeństwa, strategii i strategicznego zarządzania oraz kształtowania umiejętności i zdolności twórczego rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, a także podejmowania wyzwań wynikających z prognoz i wizji rozwojowych. 

Uczestnikami studiów podyplomowych są przede wszystkim funkcjonariusze służb państwowych i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

List od Pana Ministra Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pdf

 

List od gen. insp. dra Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji pdf

 

 

Tekst: Marcin Piotrowski
Zdjęcia: Wojciech Nowak