Walne zebranie sprawozdawcze

Zgodnie z ustaleniami dnia 23 marca 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 r. w Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie. Otwarcia spotkania dokonał prezes Koła Ryszard Gidziński, który przywitał zebranych i gościa Burmistrza Szczytna Krzysztofa Mańkowskiego. Prowadzenie zebrania powierzono wiceprezesowi Koła Zbigniewowi Nowakowskiemu, który przedstawił projekt porządku obrad zaakceptowany przez zebranych - ponad 40 członków.

Zebranie odbyło się w Sali Senackiej na terenie WSPol. Po przedstawieniu sprawozdań przez komisje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia udzielono głosu burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu. Wymieniony przedstawił finanse miasta, plany inwestycyjne oraz dlaczego niektóre opłaty, zwłaszcza komunalne wzrosną. Następnie zadawano wiele pytań burmistrzowi m.in. na temat rozwiązania inwestycji wieży ciśnień, parkingów na terenie miasta, kąpieliska miejskiego, na które pytany udzielał odpowiedzi.

Przedstawiony plan pracy na 2019 r został zaakceptowany przez zgromadzonych członków zebrania, a dotychczasową pracę Zarządu Koła oceniono pozytywnie. Wnioski i propozycje do dalszej pracy w Kole przyjęto do realizacji. Do następnego spotkania.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Zdzisław Wnukowicz

 

Stworzone dzięki Joomla!