Przegląd Policyjny - 2017

Spis treści Przegląd Policyjny 4 (128) 2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPIS TREŚCI

dr  hab. Renata Włodarczyk: Proces docierania do prawdy  obiektywnej na podstawie przypadku z praktyki kryminalistycznej. Cz. 2

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz: Bieżące zagrożenia terrorystyczne. Cz. I. Doświadczenia ostatniego dziesięciolecia

dr Marek Fałdowski: Bezpieczeństwo i porządek publiczny na przykładzie II RP

OMÓWIENIA

prof. dr hab. Mieczysław Goettel: Czy Policja może ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące? (na kanwie interesującego przypadku)

dr Paweł Gacek: Zmiana stadium postępowania karnego jako podstawa do zwolnienia policjanta ze służby w Policji ze względu na ,,ważny interes służby"

dr Piotr Łuka, mgr  Andrzej Pogorzelski: Niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego

dr Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Anna Reszke: Wpływ przestępczości innokulturowej na poczucie bezpieczeństwa obywateli RP

dr Ireneusz Bembas: Aspekty prawne odebrania niebezpiecznego przedmiotu podczas zatrzymywania osób przez Policję

dr Jarosław Struniawski: Dowodzenie działaniami policyjnymi z wykorzystaniem zespołów negocjacyjnych

mgr Bartosz Niezgoda: HNS (Wsparcie przez państwo gospodarza) - sojusznicza koncepcja zabezpieczenia logistycznego

KOMUNIKATY

prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk: 72. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Nowy Orlean, LA 16?19. XI. 2016 r.

RECENZJE

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski: Bezpieczeństwo obywateli - prawa człowieka - zrównoważony  rozwój

KRONIKA POLICJI

 

CONTENTS

Renata Włodarczyk, Assoc. Prof.: The process of reaching objective truth on the basis of the case from forensic practice. Part 2

 

Tomasz Aleksandrowicz, Assoc. Prof.: Current terrorist threats. Part 1: experiences of the last decade

 

Marek Fałdowski, PhD: Public order and safety based on the example of the Second Republic of Poland


PAPERS

Mieczysław Goettel, Prof.: May the Police be liable for damage caused by free-living animals? (on the basis of an interesting case)


Paweł Gacek, LLD: Changing the stage of criminal proceedings as a basis for dismissing a policeman from serving in the Police because of “important interest of the service


Piotr Łuka, PhD, Andrzej Pogorzelski: Dangerous behaviors presented by road traffic users


Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, PhD, Anna Maria Reszke: The impact of intercultural crime on the sense of security of Polish citizens


Ireneusz Bembas, LLD: Legal aspects of the seizure of a dangerous object during the detention of persons by the Police forces


Jarosław Struniawski, PhD: Policy action with the use of negotiation teams

Bartosz Niezgoda: HNS (host nation support) allied concept of logistic securing

 

BULLETINES

Emil W. Pływaczewski, Prof., Ewa M. Guzik-Makaruk, Prof.: Report from the 72nd Annual Meeting of the American Society of Criminology, New Orleans, November 16–19, 2016


REVIEWS

Bernard Wiśniewski, Prof.: Citizens’ safety — human rights — sustainable development


POLICE CHRONICLE

 

 

 

 

Spis treści Przegląd Policyjny 3 (127) 2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPIS TREŚCI

Dr Andrzej Piotrowski, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska: Czy policjantki potrzebują wsparcia przełożonych?

Dr Marek Fałdowski, dr hab. Mariusz Nepelski: System szkolnictwa policyjnego - zarys problemu

Dr hab. Renata Włodarczyk: Proces docierania do prawdy obiektywnej na podstawie przypadku z praktyki kryminalistycznej. Cz. 1

OMÓWIENIA

Dr Paweł Gacek: Podmioty jednostek organizacyjnych Policji uprawnione do wydawania nakazu przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki (art. 220 § 3 k.p.k.)

Dr Tomasz Safjański: Systematyka działań operacyjnych podejmowanych w ramach Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol

Dr Zbigniew Mikołajczyk, dr Grzegorz Abgarowicz: Zarządzanie ryzykiem w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego

Dr Magdalena Zubańska: Kryminalistyczne badania fizykochemiczne - ekspertyza sensu largo, ekspertyza niekwestionowana, z definicji naukowa

Dr Izabela Jankowska-Prochot: Nieuprawnione wypełnianie i używanie cudzego blankietu w świetle wybranych przepisów prawa karnego

Dr Paweł Łabuz, dr Karol Falandys: System kompetencji służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa Polski - analiza i postulaty

Katarzyna Chałupka: Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji w zakresie właściwego obchodzenia się z bronią palną

Katarzyna Siemienkowicz: Neurobiologiczne podłoże osobowości psychopatycznej

Monika Dzimińska-Mosio: Instytucja stanów nadzwyczajnych a stan wojenny

KOMUNIKATY

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Magdalena Truskolaska: V turecko-polskie prawnoporównawcze seminarium pt. "Wybrane problemy prawne i kryminologiczne medycyny transplantacyjnej z perspektywy tureckiej i polskiej"

RECENZJE

Prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek:
Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Kronika Policji

 

CONTENTS

Andrzej Piotrowski, PhD, Beata Pastwa-Wojciechowska, Assoc. Prof.: Do policewomen need support from superiors?

Marek Fałdowski, PhD, Mariusz Nepelski, Assoc. Prof.: The system of police education — an outline of the problem

Renata odarczyk, Assoc. Prof.: The process of reach- ing objective truth on the basis of the case from forensic practice. Part 1

Tomasz Safjański, LLD: Ordination of actions undertaken by   international criminal police organization

„Interpol” againts cross-border crime  

Zbigniew Mikołajczyk, PhD, Grzegorz Abgarowicz, PhD: Risk management in the context of functioning of the crisis management system
Magdalena Zubańska, LLD: Physicochemical forensic examination — expertise sensu largo, undisputed and scientific by definitione


PAPERS

 

Paweł Gacek, LLD: Entities of the Police organizational units authorized to issue an order to search  in urgent cases (Article 220 paragrapf 3 of the Code of Criminal Procedure)

Izabela Jankowska-Prochot, PhD: Untrue and unauthorized filing in and using someone else's form in Polish Penal Law

Paweł Łabuz, LLD, Karol Falandys, PhD: System of competence of the national forces in matter of national security in Poland - analysis and postulates

Katarzyna Chałupka: Professional training and development effectiveness of police officers in matters of proper firearms use

Katarzyna Siemienkowicz: Nuerobiologial background of psychopathic personality

Monika Dzimińska-Mosio: State of emergency and martial law

 
BULLETINES
 

Diana Dajnowicz-Piesiecka, LLD, Emilia Magdalena Truskolaska: V Turkish-Polish comparative seminar, titled: Selected legal and criminal problems of transplantation medicine from Turkish and Polish perspective

REVIEWS

Zbigniew Ścibiorek, Assoc. Prof.: The Lexicon of Internal Security


POLICE CHRONICLE

 

 

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPIS TREŚCI

Prof dr hab. Kuba Jałoszyński, dr Michał Stępiński: Artykuł 23 ustawy o działaniach antyterrorystycznych — specjalne użycie broni — w ocenie ekspertów pododdziałów antyterrorystycznych Policji

Dr Paweł Łabuz, Krzysztof Sawicki: Aspekty prawne kwalifikowanych typów przestępstwa zabójstwa — doktryna i orzecznictwo

Dominika Brulińska, Emilia Magdalena Truskolaska, Anna Tywończuk-Gieniusz: Przestępczość narkotykowa z udziałem zorganizowanych grup przestępczych


Agnieszka Glapiak:
Kultura języka w odmianie kancelaryjnej języka urzędowego. Wybrane zagadnienia

Jakub Terlega: Przesłanki zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art. 41 ustawy o Policji — wybrane zagadnienia w kontekście zasady res iudicata: Kultura języka w odmianie kancelaryjnej języka urzędowego. Wybrane zagadnienia


OMÓWIENIA

Dr Marek Fałdowski: Etos funkcjonariusza Policji Państwowej

Dr Marzena Kordaczuk-Wąs: Aktywność Policji w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych

Dr Mirosław Jan Lisiecki: Motywy zabójstw homoseksualnych. Część IV — motywacja sprawców zabójstw a odpowiedzialność karna

Dr Paweł Opitek: Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych policji

Beata Speichert-Zalewska, Dr Magdalena Zubańska, Katarzyna Bielawska: Cenne dla postępowania karnego informacje z kodowanych regionów genomu

Dr Małgorzata Maria Żołna: Pieszy — sprawca czy ofiara?

KOMUNIKATY

Dr Marcin Mazur: Sytuacja osób nietrzeźwych w izbach wytrzeźwień oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (zapis konferencji oraz propozycje wniosków)

RECENZJE

Dr Adrian Szumski: Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski — zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
KRONIKA POLICJI

 

CONTENTS

Kuba Jałoszyński
, Assoc. Prof., Michał Stępiński, PhD: Article 23 of the “act of anti-terrorist activity” — special use of fi rearms — in the evaluation of antiterrorist unit experts
Paweł Łabuz, LLD, Krzysztof Sawicki: The legal aspects of classifi ed types of the offence of the manslaughter — doctrine and the judicial decision
Dominika Brulińska, Emilia Magdalena Truskolaska, Anna Tywończuk-Gieniusz: Drug-related crime with participation of organized crime groups
Agnieszka Glapiak: Language culture in the chancellery version of the offi cial language. Selected Issues
Jakub Terlega: Grounds for the police offi cer’s dismissal on the basis of 41. Article of the Police Act — selected issues in the context of the principle of res iudicata

PAPERS

Marek Fałdowski, PhD: The Ethos of a State Police Officer 
Marzena Kordaczuk-Wąs, PhD: Police activity in the area of social threats prevention

Mirosław Jan Lisiecki, LLD
: Motives of homosexual murders Part IV — the motivation of murders’ perpetrators and penal responsibility
Paweł Opitek, LLD: Cryptocurriences in terms of the police investigative proceedings
Beata Speichert-Zalewska, Magdalena Zubańska, LLD, Katarzyna Bielawska: Useful information for criminal procedure retrieved from coded regions of the genome
Małgorzata Maria Żołna, LLD: Pedestrian — perpetrator or victim ?

BULLETINES

Marcin Mazur,LLD: The situation of intoxicated persons in sobering-up centers and facilities for detainees (the record of the conference and proposals of conclusions)

REVIEWS

Adrian Szumski, LLD: Selected fi elds of cooperation of the Polish Police and the Polish Border Guard in protecting the Polish border — the external border of the European Union


POLICE CHRONICLE

 

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPIS TREŚCI

Dr hab. Piotr Bogdalski: Zatrudnienie więźniów, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Dr hab. Jacek Dworzecki, dr hab. Izabela Nowicka: Działania z zakresu prewencji kryminalnej oraz terapie lecznicze podejmowane z udziałem ofiar i sprawców przestępstw seksualnych na terenie Republiki Słowackiej. Zarys problematyki

Dr Kornelia Stępień: Zaburzenia preferencji seksualnych na przykładzie seksualnego wykorzystywania dzieci — charakter i następstwa zjawiska

Dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska: Wykorzystywanie seksualne małoletnich a medyczne pojęcie pedofilii

Paulina Pawluczuk-Bućko, Ewelina Wojewoda: Izolacja sprawców szczególnie niebezpiecznych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w GostyninieOMÓWIENIA

Dr Mirosław Jan Lisiecki: Motywy zabójstw homoseksualnych. Część III — motywy emocjonalne

Witold Apolinarski: Policja w systemie kontrterrorystycznym państwa — prawo i praktyka

Michał Prusek: Problematyka środków przymusu bezpośredniego w świetle konstytucyjnego wymogu regulacji ustawowej (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).
Cz. II


Prof. dr hab. Mieczysław Goettel: Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Dr Kornelia Stępień: Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

Kinga Konieczna: Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych


WSPOMNIENIEKRONIKA POLICJI

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS

Piotr Bogdalski, Assoc. Prof.: Prisoners’ employment, including prisoners with mental distress, in the context of economic security of the state
Jacek Dworzecki, Assoc. Prof., Izabela Nowicka, Assoc. Prof.: Crime prevention activities and therapeutic therapies undertaken with the participation of victims and perpetrators of sexual offenses in the Slovak Republic. Outline of the problem

Kornelia Stępień
, PhD: Disorders of sexual preference on the example of sexual abuse of children — the nature
and consequences of the phenomenon
Anna Świerczewska-Gąsiorowska, LLD: Child sexual abuse and a medical concept of paedophilia

Paulina Pawluczuk-Bućko, Ewelina Wojewoda: Isolation of dangerous perpetrators in the National Center for Prevention of Dissocial Behaviours in Gostynin


PAPERS

Mirosław Jan Lisiecki, LLD: Motives of homosexual murders. Part III — emotional motives

Witold Apolinarski: Police in the state counter-terrorism system - law and practice

Michał Prusek: The issue of direct coercive measures in light of the constitutional requirement of the statutory
regulation (the article 31 passage 3 of the Constitution of the Republic of Poland). Part II
Mieczysław Goettel, Prof.: Liability for damage within the scope of hunting

Kornelia Stępień
,
PhD: Prevention of pathologies in the food market

Kinga Konieczna
: Civil protection of public fi gures’ right to image at the times of commercialisation of personal
rights


MEMORY 


POLICE CHRONICLE

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2019 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de

Tytuł z wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego