Zasady publikacji i recenzowania prac w Przeglądzie Policyjnym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zasady publikacji prac
w „Przeglądzie Policyjnym”

• W „Przeglądzie Policyjnym” mogą być publikowane studia, artykuły, materiały i dokumenty, omówienia, komunikaty, recenzje, glosy do orzeczeń sądowych (dotyczących praktyki policyjnej), teksty ilustrujące stanowisko rzecznika praw obywatelskich wobec spraw, z jakimi zwracają się policjanci oraz noty bibliograficzne.
• Materiały do publikacji winny być składane w sekretariacie Działu Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111) lub pocztą elektroniczną (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), w stanie uwzględniającym niniejsze zasady, a także inne — typowe dla tekstów naukowych i popularnonaukowych. Teksty należy dostarczać w postaci elektronicznej w formacie Microsoft Word lub Richt Text Format oraz formacie PDF.
• Objętość studium nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków), artykułu — 20 stron, omówień, materiałów i dokumentów — 10 stron, recenzji, sprawozdań i glos — 3 stron maszynopisu, natomiast not bibliograficznych — 2 stron maszynopisu.
• Do materiałów powinny być dołączone streszczenia (od 200 do 250 wyrazów), słowa kluczowe (5–10 słów) w j. polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w j. angielskim.
• Przypisy powinny być zamieszczone u dołu stron, na których występują ich odnośniki (odsyłacze); odrębna bibliografia jest zbędna.
• Literatura powoływana w przypisach powinna być podana w następujący sposób:
a) w opisie książek — inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, tom, część, miejsce i rok wydania, np.: K. Juszka, Wersja kryminalistyczna, Kraków 1997, s. 84–88;
b) w opisie artykułów — inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer zeszytu, np.: E. Bieńkowska, Nowe spojrzenie na ofiarę, „Gazeta Sądowa” 1996, nr 8–9, s. 11–12.
• Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty dotąd niepublikowane, w j. polskim czcionką Times New Roman 12 punktów, jednostronnie, na arkuszach formatu A-4 z marginesem lewostronnym 3,5 cm, w układzie: 30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu.
• Artykuły publikowane w „Przeglądzie Policyjnym” są recenzowane.
• Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, łącznie ze zmianą tytułu opracowania.
• Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i publikuje nieodpłatnie, po złożeniu przez Autora pisemnego oświadczenia zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie wydawnictwa (http://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/).
• Autorzy dołączają do tekstu informacje o sobie: stopień (lub tytuł) naukowy (tytuł zawodowy), dorobek naukowy.


Zasady recenzowania publikacji
w „Przeglądzie Policyjnym”

1.   Wstępnej oceny złożonych do publikacji tekstów dokonuje Kolegium Redakcyjne „Przeglądu Policyjnego”.
2.   Publikacje spełniające podstawowe wymogi redakcyjne — formalne i językowe — zgodnie z przyjętymi zasadami przygotowania publikacji naukowych poddawane są opiniowaniu przez jednego recenzenta.
3.   Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami tekstów zgłoszonych do publikacji. Za konflikt interesów uważa się zachodzące między recenzentem a autorami:
a)   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
b)   relacje podległości zawodowej.
4.   Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5.   W sytuacji, gdy ocena jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian i poprawek, autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego uwzględnienia sugerowanych poprawek.
6.   Recenzja przede wszystkim ma na celu określenie naukowej i merytorycznej wartości tekstu, jego oryginalności i wkładu w rozwój dyscypliny naukowej. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia do druku bądź odrzucenia tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne w oparciu o opinię recenzentów.
7.   Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
8.   W ostatnim numerze „Przeglądu Policyjnego” danego roku (również na stronie internetowej) redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących w danym roku.

Ghostwriting
1.   Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
2.   Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
3.   Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
4.   Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

© 2019 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de

Tytuł z wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego